ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Призив на кампанията за 5 май, 2022 г.:
„Обединете се за безопасност: Почистете ръцете си“
hand hygene 2022

Инициативата на СЗО за Световния ден за хигиена на ръцете 5 май, 2022 г. е с интустиционална насоченост за доказване и подобравяне значимостта от хигиената на ръцете в системата на здравеопазването

Когато "качествения и безопасния климат или култура" на дадено здравно заведение оценява значимостта от хигиената на ръцете, превенцията и контрола на инфекциите, означава че е налице грижа и защита, както към пациентите, така и към здравните работници.

Чистите ръце трябва да се превърнат в приоритет, както на работещите от всички нива, така и на хората, които имат достъп до здравните заведения, защото само по този начин могат да бъдат спасени много човешки животи.

Обединението в каузата „ Почистете ръцете си “ може да се случи само по пътя на разговори, дискусии и целенасочени дейности в направлението хигиена на ръцете, за постигане на качествена и безопасна грижа.

Хигиената на ръцете в системата на здравеопазване остава неоптимална за момента в световен мащаб. За тази цел СЗО препоръчва прилагането на ефективна мултимодална стратегия за подобряване на хигиената на ръцете, която включва следните пет елемента: а). промяна в системата; б). обучение и образование; в). мониторинг и обратна връзка; г). напомняния на работното място/комуникация и д). промени, с цел създаване на безопасен климат/култура.

Доказана е взаимовръзка между културата на безопасност, превенцията и контрола на инфекции, и понижаване на случаите на инфекции, свързани с медицинското обслужване (ИСМО). Експертите от СЗО при оценка на "Институционалния климат на безопасност" в здравните заведения в целия свят, констатират ежегодно повтарящ се най-нисък резултат, при сравнение с останалите четири елемента от мултимодалната стратегия за подобряване хигиената на ръцете. Поради тази причина с критично значение е да се насочи вниманието към изменението на климата/културата в областта на безопасността, за да се гарантира по-нататъшно и по-устойчиво подобряване в хигиената на ръцете.

Понятията климат на безопасност, култура на безопасност и организационна култура често са взаимо заменяеми понития, въпреки че съществуват обособени термини:

  • Организационната култура се отнася до вградените норми, ценности, вярвания и предположения, споделяни от членовете в рамките на дадена организация;
  • Културата на безопасност разглежда лидерските нагласи, нагласите и ценностите на здравните работници, свързани с възприемането на риска и безопасността;
  • Климатът на безопасност е подгрупа от цялостния организационен климат, който се отнася до възприятията на служителите, относно степента, в която организацията цени безопасността (за пациентите, здравните работници и околната среда).

СЗО отправя призиви към всички заинтерсовани в кампанията:

Към здравните работници: "Благодаря ви, че давате пример и окуражавате останалите да почистят ръцете си."

Към специалистите по превенция и контрол на инфекциите: "Благодаря ви, че ангажирахте здравните работници да бъдат част от от нова инициатива за хигиена на ръцете"

Към лидерите по качество и безопасност: "Благодаря ви, че работите с колеги за профилактика на инфекциите, в подкрепа на подобрение хигиената на ръцете“.

Към здравните мениджъри: "Благодаря ви, че популяризирахте една култура на качество и безопасност, която да осигури чисти ръце."

Към политиците: "Благодаря ви, че дадохте приоритет на ресурси, обучение, и програми, относно хигиената на ръцете."

Към всички хора, които използват здравно обслужване: "Благодаря ви, че се включихте в местните кампании и дейности за хигиена на ръцете."


Източници:
Цялата информация, относно целите на кампанията, инструкциите и начина за участие е публикуван на уеб страницата WHO SAVE LIVES: Clean Your Hands campaign and World Hand Hygiene Day 2022 (https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2022).

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.