Членството в БАМ е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица, които приемат Устава и целите на сдружението и отговарят на условията за членство.

В БАМ има пет вида членове: 

   

  - ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН

                       - КАНДИДАТ-ЧЛЕН

                                           - АСОЦИИРАН ЧЛЕН

                                                               - ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ

                                                                                           - ПОЧЕТЕН ЧЛЕН

                                                                           

Пълноправен член на БАМ е лекар, който има най-малко 4 години микробиологична практика, преминал е успешно обучение съгласно стандартите на БАМ, има призната специалност микробиология, има признат лиценз да упражнява професията си или заема академична, изследователска или административна длъжност като микробиолог, за която не се изисква такъв лиценз и практикува професията активно.


Кандидат-член на БАМ е лекар, специализант, клиничен ординатор, който е в процес на обучение, но не е достигнал изискванията за пълноправно членство.


Асоцииран член на БАМ е всяко физическо или юридическо лице, което чрез професионалната си дейност е свързано с етиотропната терапия и микробиологията. Асоциирани членове с пълни права са лица с магистърска степен по биология и медицинска специалност микробиология. Асоциирани членове са лица с магистърска степен биология, молекулярна биология, микробиология, генетика и химия, които се занимават с етиологична лабораторна диагностика и лабораторни изследвания в областта на клиничната микробиология.


Член-кореспондент на БАМ е лице, което отговаря на изискванията за пълноправно членство, но упражнява професията си извън територията на Република България.


Почетен член на БАМ е лекар, или друго физическо/юридическо лице, с особено значим принос за решаване проблемите на антиинфектната и инфекциозна терапия в страната или за постигане целите на Асоциацията.


 

Лицата, желаещи да станат членове на БАМ подават молба до Управителния съвет на сдружението, в което заявяват, че приемат Устава и целите и са съгласни да работят за тяхното постигане. Към молбата се прилагат препоръки на двама пълноправни или почетни членове на БАМ.

Юридическите лица подават молба, чрез управителния си орган, като представят и копия от устройствените си актове.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.