Програма за продължителна квалификация на медицински и немедицински кадри през 2013 г.

Дата: 14.01.-18.01.2013 г. 
Тема: Новости в клиничната микробиологична диагностика   /за лаборанти/
Лектор: Проф. д-р Т. Кантарджиев, дмн, доц. д-р М. Марина, дм, гл.ас. д-р Ц. Велинов, доц. д-р П. Петров, дм, гл.ас. д-р А. Кузманов, гл.ас. д-р А. Дечева, гл.ас. д-р Р. Ненова, гл.ас. д-р Д. Нашев.

Анотация: Курсът е предназначен за лаборанти, работещи в микробиологични лаборатории в ЛПЗ и в системата на РИОКОЗ. Курс за непрекъснато обучение на медицински лаборанти. Целта на курса е курсистите да се запознаят с новостите в клиничната микробиологична диагностика, култивирането на микроорганизмите в аеробни и анаеробни условия на съответни хранителни среди, идентификацията на Грам положителни /стрептококи, стафилококи/, Грам отрицателни микроорганизми /семейство Enterobacteriaceae/, гъбички и причинители на ООБИ.
Ръководител: доц. д-р П. Петров, дм
Отговорник:доц. д-р П. Петров, дм

Тематична програма:

 1.Вземане материали за микробиологично изследване. Оцветителни методи.

 2.Култивиране на микроорганизмите.

3.Култивиране на микроорганизмите. Хранителни среди.

3.Биохимична идентификация на микроорганизмите от сем. Ентеробактериацее.

4.Идентификация на Грам положителни микроорганизми

5.Идентификация на анаеробни микроорганизми.

6.Автоматизирани системи за идентификация на микроорганизмите и изпитване на чувствителността им.

7.Лабораторен контрол на чувствителността на микроорганизмите към антибиотици и химиотерапевтици. Методи. Стандартизация на методите - CLSI.

8.Заключителен семинар и тест.

 

Програма за продължителна квалификация 

на медицински и немедицински кадри през 2013 г.

Дата: 21.01.-25.01.2013 г. 
Тема: Микробиологична диагностика на дифтерия и инфекции, причинени от коринебактерии, стрептококи и ентерококи

Лектор: гл. ас. Д-р А. Дечева

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти и специализиращи микробиология лекари и биолози. Цели запознаване със съвременните схеми за микробиологична диагностика на дифтерията и стрептококовите инфекции. Ще бъдат разгледани аспекти от епидемиологията, патогенезата, клиничната картина, терапевтичните подходи, методите за проверка на антибиотична чувствителност и механизмите на антибиотична резистентност.  Ще бъдат разгледани клинични форми на стрептококова инфекция – скарлатина, еризипел, стрептококов токсичен шок, ревматизъм, гломерулонефрит, PANDAS.

Ръководител: гл. ас. д-р А. Дечева
Отговорник: гл. ас. д-р А. Дечева

 

 

Дата: 28.01.-01.02.2013 г.
ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ. І част: Генетика. 
Тема: Молекулярни методи за диагностика и маркиране в микробиологията
Лектор: доц. Ст. Панайотов, дм, гл. ас. В. Левтерова, дм, Н. Бранкова, И. Симеоновски


Анотация: Курсът има за цел да запознае участниците със съвременни и общодостъпни методи за молекулярна диагностика и маркиране в микробиологията. Практически всеки курсист ще има възможност да се запознае с прилагани PCR методи за диагностика на коклюш и причинители на атипична пневмония. Курсът предвижда запознаване с организацията на вътрешния и външен лабораторен контрол на молекулярно-биологичните изследвания.

Ръководител: Доц. С. Панайотов, дм
Отговорник: доц. Ст. Панайотов, дм

Тематична програма:

1.Организация на вътрешния и външен лабораторен контрол на молекулярно-биологичните изследвания.

2.Диагностика на коклюш.

3.PCR диагностика на S. pneumoniae, M. pneumoniae, L. pneumophila, C. burnetii като причинители на атипични пневмонии.

 

Дата:  04.02.-15.02.2013г.
Тема: Антимикробна химиотерапия 
Лектори: от НЦЗПБ, отдел Микробиология и гост-лектори: МУ-София

Анотация: Курсът е предназначен за лекари-специализанти по микробиология, работещи в лечебни заведения. Неговата основна задача е разширяване на познанията за различните групи антимикробни препарати, бактериалната резистентност към тях, както и проблемите, свързани със съвременните тенденции в лечението на инфекциозните и инфектни заболявания.

Ръководител: доц. д-р Ц. Велинов, дм 
Отговорник: доц. д-р Ц. Велинов, дм

Тематична програма:

1.Съвременна антимикробна химиотерапия.

2.Основни групи антимикробни средства.

3.Тест.

4.Заключителен семинар

 

 

Дата: 18.02.-22.02.2013 г.
Тема: Етиологична диагностика и етиотропна терапия на инвазивните и кожни микотични инфекции 
Лектор: проф. д-р Т. Кантарджиев, дмн

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти и специализиращи микробиология и има за цел запознаването им с особеностите на микотичните инфекции и прилагането на практика на диагностичните методи. Коректната диагноза и адекватното лечение на тези заболявания са от решаващо значение за успешното овладяване на болестния процес.  Основната цел на курса е да подготви микробиолозите теоретично и практически  за провеждане и интерпретиране на тестовете за диагностика и определяне чувствителността към антимикотици на медицински значимите гъбички. 

Ръководител: проф. д-р Т. Кантарджиев, дмн
Отговорник: Л. Боянова

Тематична програма:

1.Инфекции, причинени от медицински значими гъбички – обща част.

2.Микробиологична диагностика на кандидозата.

3.Микробиологична диагностика на аспергилозата.

4.Микробиологична диагностика на криптококозата.

5.Терапия на микотичните инфекции и методи за определяне чувствителността към антимикотици.

 

 

Дата: 25.03.-01.04.2013 г. 
Тема: Съвременна етиологична диагностика и етиотропна терапия на инфекциите при имунокомпрометирани пациенти
Лектор: специалисти от всички отдели на НЦЗПБ и гост-лектори

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти и специализиращи микробиология и има за цел запознаването им с особеностите на инфекциите при имунокомпрометирани пациенти и прилагането на практика на диагностичните методи. Коректната диагноза и адекватното лечение на тези заболявания са от решаващо значение за успешното овладяване на болестния процес.  Основната цел на курса е да подготви микробиолозите теоретично и практически  за провеждане и интерпретиране на тестовете за диагностика.

Ръководител: Проф. д-р Т. Кантарджиев, дмн
Отговорник: Л. Боянова

Тематична програма:

1.Имунодефицитни състояния – обща част.

2.Микробиологична диагностика и етиотропна терапия на гъбичните инфекции при имунокомпрометирани пациенти.

3.Микробиологична диагностика и етиотропна терапия на микобактериалните инфекции при имунокомпрометирани пациенти.

4.Микробиологична диагностика и етиотропна терапия на паразитните инфекции при имунокомпрометирани пациенти.

5.Микробиологична диагностика и етиотропна терапия на вирусните инфекции при имунокомпрометирани пациенти.

6.Микробиологична диагностика и етиотропна терапия на бактериалните инфекции при имунокомпрометирани пациенти.

7.Заключителен семинар.

Дата: 05.03.- 08.03.2013 г. 
Тема: Легионели и легионелози – съвременно състояние на проблема
Лектор: д-р И. Томова, дм

Анотация: Курсът е предназначен за лекари и биолози, работещи като микробиолози или лекуващи лекари в болници, санаториално-почивни и туристически комплекси, както и в системата на РЗИ. Те ще бъдат запознати с новостите в сем. Legionellaceae; особеностите на легионелните бактерии и причиняваните от тях заболявания: Легионерска болест, Понтиак треска, естрапулмонални легионелози; с класическите и съвременни методи за микробиологична диагностика при такива инфекции; методиките за обследване на околна среда, профилактика и оценка на риска. Курсистите ще бъдат запознати с методичното указание на Европейската Работна Група по Легионелни Инфекции и документи на Европейския Център по Контрол на Заболяванията и СЗО по проблема..

Ръководител: Проф. д-р Т. Кантарджиев, дмн
Отговорник: д-р И. Томова, дм

Тематична програма:

1.Сем. Legionellaceae – обща характеристика и новости.

2.Еколого-епидемиологични особености на легионелите и легионелозите.

3.Клинични форми и лечение.

4.Материали за изследване от болен и околна среда, критерии за диагноза. Бързи методи.

5.Оценка на риска и действия при съмнение за взрив. Европейска Надзорна 6.Мрежа за Легионерска Болест.

7.Заключителен семинар и тест.

Дата: 11.03.-15.03.2013 г.
СПЕЦИАЛНА МИКРОБИОЛОГИЯ. 
Тема: Ентероколитен синдром
Лектори: проф. Т. Кантарджиев, дмн, доц. д-р Петров, дм, доц. И. Христова, дмн, д-р Падешки, гл. ас.. д-р Асева, дм, Катюша Иванова, дм.

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти и специализиращи микробиология. Курсистите ще бъдат запознати с новостите в диагностиката на най-важните бактериални причинители на ентероколитния синдром: салмонели, шигели, диарогенни E. coli, кампилобактери. Обръща се внимание на особеностите в клиничното протичане на ентероколитния синдром в зависимост от етиологията. Ще се отработят практически методи за епидемично маркиране и методи за изпитване на чувствителността към антибиотици на посочените етиологични агенти.

Ръководител: доц. д-р П. Петров, дм
Отговорник: доц. д-р П. Петров, дм

Тематична програма:

1.Ентероколитен синдром – етиология, проблеми в диагностиката, терапия.

2.Диагностика на салмонелозите.

3.Диагностика на шигелозите и диарогенните E. coli.

4.Диагностика на термофилните кампилобактерии.

5.Реферативна среща и заключителен семинар.

Дата: 02.04.-06.04.2013 г. 
СПЕЦИАЛНА МИКРОБИОЛОГИЯ.
 Тема: Микробиологична диагностика на стафилококовите инфекции
Лектори: гл. ас. д-р Д. Нашев

Анотация: Курсът цели запознаване със съвременните методи за микробиологична диагностика и терапия на стафилококовите инфекции. Ще бъдат представени новости в таксономията, епидемиологията, идентификацията и механизмите на резистентност при стафилококите.

Ръководител: гл. ас. д-р Д. Нашев
Отговорник: гл. ас. д-р Д. Нашев

Тематична програма:

1.Таксономия, описание на рода.

2.Клинично значение.

3.Токсин-свързани стафилококови инфекции.

4.MR стафилококи.

5.Терапия на стафилококовите инфекци.

6.Микробиологична диагностика.

7.Тестове на чувствителност към антибактериалните средства.

  

Дата: 13.05.-17.05.2013 г.
Тема: Микробиологична диагностика на анаеробните инфекции 
Лектор: доц. д-р М. Марина, дм

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти и специализиращи микробиология и има за цел запознаването им със съвременните диагностични методи за изолиране и идентификация на анаеробите, като по този начин съдейства и за подобряване по места диагностиката на тези бактерии. Коректната диагноза и адекватното лечение на анаеробните инфекции са от решаващо значение за успешното овладяване на болестния процес. 

Ръководител: доц. д-р М. Марина, дм
Отговорник: доц. д-р М. Марина, дм

Тематична програма:

1.Таксономия на облигатни анаероби и патогенеза на анаеробни инфекции

2.Бактериологична диагностика на анаеробите

3.Clostridium difficile

4.Методи за определяне лекарствената чувствителност и антимикробна химиотерапия на анаеробните инфекции

5.Ролята на микробиолога за правилната диагноза и терапия на анаеробните инфекции

 

 

Дата: 07.10.-11.10.2013 г. 
Тема: Микробиологична диагностика на особено опасни бактериални инфекции
Лектор: гл. ас. д-р Р. Ненова

Анотация: Здравното значение на особено опасните инфекции продължава да бъде актуално, поради непрекъснатото възникване на нови случаи сред населението. Диагностиката на тези инфекции е затруднена поради недостатъчния опит на микробиолозите за работа с техните причинители. Курсът е предназначен за специалисти и специализиращи микробиология. Целта му е лекарите да се запознаят със съвременните методи за индикация на причинители на ООБИ и с потенциалната опасност за използването им като биологично оръжие.

Ръководител: Проф. д-р Т. Кантарджиев, дмн
Отговорник: гл. ас. д-р Р. Ненова

Тематична програма:

1.Биологично оръжие – съвременни аспекти.

2.Холера.

3.Зоонози.

4.Заключителен семинарен тест.

5.В семинарите се предвижда разработване на реферати от курсистите.

Дата: 14.10.- 18.10.2013 г. 
Тема: Диагностика и епидемиология на предаваните с кърлежи инфекции, лептоспироза и листериоза
Лектор: проф. д-р И. Христова, дмн, проф. д-р В. Монев, дмн

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти и специализиращи микробиология и има за цел запознаването им с особеностите на тези зоонози и прилагането на практика на диагностичните методи. Основната цел на курса е да подготви микроблиолозите теоретично и практически за провеждане и интерпретиране на рутинните тестове за диагностика на предаваните с кърлежи инфекции (Лаймска борелиоза, анаплазмоза, Марсилска треска, Ку-треска, кърлежов енцефалит, Кримска Конго хеморагична треска) и някои зоонози – лептоспироза, листериоза, хантавирусни инфекции.  

Ръководител: Проф. д-р И. Христова,дмн
Отговорник: проф. д-р И. Христова, дмн

Дата: 21.10.- 25.10. 2013 г. 
Тема: Микробиологична диагностика на туберкулозата
Лектор: д-р Е. Бачийска, С. Йорданова, Ю. Атанасова

Анотация: Курсът е предназначен за лаборанти, работещи в лаборатории, осъществяващи микробиологична диагностика на туберкулозата. Курсът има за цел теоретично да запознае курсистите с тази диагностика, както и да усвоят практически умения, свързани с техника на оцветяване, микроскопиране, методи на деконтаминация, културелно изследване. Семинарните занятия имат за цел да унифицират прилаганите лабораторни методи в страната.

Ръководител: Проф. д-р Т. Кантарджиев, дмн
Отговорник: д-р Бачийска

Тематична програма:

1.Материали за микробиологично изследване на туберкулоза – видове, изисквания, транспортиране

2.Микроскопско изследване на тубркулоза

3.Културелно изследване на туберкулоза

4.Заключителен семинар

           

БОЛНИЧНА ХИГИЕНА

Тема: Превенция и контрол на инфекциите
Лектор: доц.д-р Росица Вачева,дм; доц.д-р Нина Гачева,дм
Анотация: Курсът е предназначен за бакалаври и специалисти от професионално направление ’’Здравни грижи’’. Обучението дава теоритични и практически познания по основните раздели на одобрената учебна програма за специалността.

Ръководител: доц.д-р Росица Вачева,дм
Отговорник: тел. за контакти 02/9461589

                                         

Дата: 27.03.- 29.03. 2013 г. 
Тема: Актуални въпроси на превенцията и контрола на вътрeболничните инфекции
Лектор: доц.д-р Росица Вачева,дм
Анотация: Курсът е предназначен за лекари, медицински сестри, професионалисти по здравни грижи, медицински лаборанти и други мед.специалисти.Обучението дава теоритични и практически познания по въпросите на превенция и контрол на инфекциите свързани с медицинското обслужване. Разглеждат се въпросите, свързани с етиологични причинители, общи принципи на превенция на ВБИ; надзор над ВБИ и овладяване на взривове, основи на дезинфекцията и стерилизацията; ВБИ, свързани с инвазивни диагностични и лечебни процедури; основи на болничната хигиена; безопасност на пациентите и медицинския персонал.
Ръководител: доц.д-р Росица Вачева,дм
Отговорник: тел. за контакти 02/9461589

Дата: 06.11 - 08.11 2013 г. 
Тема: Превенция и контрол на вътреболничните инфекции – съвременни проблеми.

Лектор: доц.д-р Росица Вачева,дм

Анотация: Курсът е предназначен за лекари клиницисти (хирурзи, интензивисти, настезиолози, интернисти, еонатолози, кушер-генеколози, уролози и др.), епидемиолози, микробиолози, инфекционисти. Курса има за цел да запознае специалистите с основни въпроси на превенцията и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване. Разглеждат се въпросите, свързани с етиологични причинители, антимикробна резистентност и подходи за ограничаването и; общи принципи на превенция на ВБИ; превенции на инфекции на хирургичното място, септични състояния, уроинфекции, вентилатор-асоциирана пневмония; надзор на ВБИ и управление на взривове, основи на дезинфекцията и стерилизацията; ВБИ свързани с инвазивни диагностични и лечебни процедури; основи на болничната хигиена; безопасност на пациентите и медицинския персонал.

Ръководител: доц.д-р Росица Вачева,дм
Отговорник: тел. за контакти 02/9461589

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.