МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА И УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ

СОФИЯ, 2004 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Общи положения.
 2. Обяснителни бележки.
 3. Тематична програма.
 4. Учебен план.
 5. Задължителни курсове.
 6. Литература.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящата програма е съобразена с Наредба 31 на МЗ/ДВ 64, 28.06.2001 г. и Изменeие и допълнение на наредба 31 от 2001 г. за СДО в системата на здравеопазването ДВ 93/2003 г.
 2. Срокът за обучение по специалността “Микробиология” е 4 години.
 3. Зачисляването на кандидатите за специализация се извършва след успешно защитен приемен изпит.
 4. Подготовката е практическа и теоретична и обхваща всички основни раздели на специалността.
 5. Обучението на лекари по програмата е насочено към клиничната микробиология, а на биолози – предимно към класическите и молекулярни лабораторни методи и подходи в микробиологичната диагностика.

Практическа подготовка

 • Обучение за придобиване на специалността се провежда в акредитирани здравни и лечебни заведения съгласно Наредба 31/2001 г. и ДВ 93/2003 г.
 • В хода на специализацията се провежда още задължително обучение по следните медицински специалности:

вирусология                                                20 дни

епидемиология                                           20 дни

инфекциозни болести                                20 дни

паразитология                                             10 дни

Теоретична подготовка

 • Теоретична подготовка се провежда в оторизираните от МЗ академични структури.
 • Лекционният материал се включва в задължителни и факултативни курсове;
 • Специализацията включва полагане на 8 колоквиума за проверка на теоретичните знания;
 • Специализантът се задължава да проведе индивидуално обучение в референтни лаборатории и индивидуално обучение в болнична лаборатория с участие във визитации;
 • Участие на специализанта в научни форуми и публикациите му в научни списания у нас или в чужбина също е част от провежданата специализация.
 1. Кандидатът се допуска до изпит по специалността след набиране на определен точков актив съобразно Системата за кредитна оценка по Учебния план.
 2. 7.Държавният изпитът за специалност се провежда от комисия, назначена от Министъра на здравеопазването.

IІ. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

(АНОТАЦИЯ)

Настоящата учебна програма е предназначена за специализация по микробиология на лекари и биолози, които работят в микробиологичните лаборатории на РИОКОЗ, болници, националните центрове на МЗ, катедрите по микробиология на МУ в страната, диагностично-консултативни центрове, частни микробиологични лаборатории и други учреждения и институти в системата на министерството на здравеопазването, медицинските служби на МО, МВР и министерството на транспорта.

Учебната програма е съобразена с Наредба 31 на МЗ/28.06.2001 г. и ДВ 93/2003 г.

Чрез изпълнението на програмата за специализация се цели да се изградят добре подготвени теоретично и практически специалисти, способни самостоятелно да извършват съвременна микробиологична диагностика и да участват активно в лечебния процес и профилактиката на инфекциозните заболявания. Учебната програма определя начина, по който се извършва подготовката на специалиста, а също така обема и съдържанието на теоретичните и практическите умения, които следва да бъдат усвоени.

ПЛАН ПРОГРАМАТА   включва няколко основни раздели: обща микробиология (вкл. антимикробна химиотерапия, дезинфекция и стерилизация), инфекция и имунитет, специална микробиология (вкл. бактериология, микология и вирусология), клинична микробиология и санитарна микробиология.   Настоящата програма включва цялостния учебен план, необходимия минимум от задължителни курсове и система за кредитна оценка.

В учебната програма се предвижда изучаване и добиване на практически навици и умения в лабораторната дейност, както и усвояване правилата за работа с използваната в микробиологичните лаборатории апаратура и пособия: микроскопи, центрифуги, термостати, автоклави, стерилизатори, ламинарни боксове и др.

 • В раздела “ Обща микробиология” се включва изучаването на морфологията, физиологията, генетиката на микроорганизмите, действие на химичните и физични фактори – дезинфекция и стерилизация. Особено важно място в този раздел заема антимикробната химиотерапия (групи антимикробни средства, действие, механизми на резистентност, лабораторни методи за определяне на чувствителността, принципи на етиотропна терапия, разработване на антибиотична политика и пр.).
 • В раздела “Инфекция и имунитет”: инфекция, фактори на патогенността на микроорганизмите и механизмите на тяхното разпространение, патогенезата на инфекциозния процес: имунитет -   естествена резистентност и придобит имунитет и ролята им в защитата на организма; имунопатология; реакции антиген – антитяло; имунопрофилактика и имунотерапия и пр.;
 • В раздела “ Специална микробиология” се изучават отделните причинители на заболявания и представители на нормалната флора на човека: Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Pseudomonas, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus, Treponema, Borrelia, Leptospira, Legionella, Acinetobacter, Haemophilus, Bordetella, Bacteroidaceae, Bacillus, Clostridium, Mycobacterium, Propionibacterium, Corynebacterium, Actinomyces, Eubacterium, Gardnerella, Campylobacter, Candida, Filobasidiella, Histoplasma, Aspergillus, Rhizopus и др.;
 • В раздела “ Клинична микробиология” - основните теоретични въпроси на микробиологични аспекти на инфекциите по системи (етиология, патогенеза, имунитет, антимикробна терапия) и методите на микробиологичната диагностика с оглед изискванията на съвременната клиника и борбата с ВБИ като : хемокултури, урокултури, изследване на материали от дихателната, гениталната, централната нервна система, болничната среда и пр. Особено важно място в този раздел заемат микробиологичните аспеки и микробиологичната диагностика на инфекциите при имунодефицитни състояния.
 • В програмата се предвижда обучение на специализиращите, което ще доведе до заемане на достойно място на микробиолога в лечебно-диагностичния процес до леглото на болния.
 • В раздела “ Санитарна микробиология” се предвижда усвояването на най - важните за практиката въпроси и методи като изследване на води, въздух, почва, хранителни продукти, трудова и битова среда, контрол на дезинфекциите и стерилизациите.

По време на специализацията се предвижда изучаването на възлови теоретични и практически въпроси по други дисциплини, свързани с микробиологията: вирусология, епидемиология и инфекциозни болести и паразитология в необходимия за микробиолога обем и съдържание.

Подготовката на специализиращите се провежда по индивидуални план -програми, съставени от ръководителя на специализацията. Този ръководител се определя по регламентирания ред (Наредба 31 на МЗ 2001г. и ДВ 93/2003 г.).

Теоретичната подготовка се извършва въз основа на програмата под контрола и с консултация на ръководителя чрез участието в курсове за специализация (една част задължителни), участие в колегиуми, семинари, научни форуми и пр.

Практическата подготовка се извършва на работното място по време на изпълнение на служебните задължения,   по време на стажа в базите на обучение, а също и по време на курсове за специализация.

По време на обучението специализиращият полага 8 колоквиума по: 1. Обща микробиология, 2. Инфекция и имунитет, 3. Антимикробна химиотерапия, 4 и 5. два по специална микробиология, 6. Клинична микробиология, 7. Микробиологични аспекти и диагностика на пациенти с имунодефицит и 8. Санитарна микробиология. Резултатите от колоквиумите се внасят в книжката на специализиращия, изготвят се протоколи, съобразени с Наредба 31. Зачисляване за специализация по микробиология се извършва след успешно положен изпит (Наредба 31 на МЗ от 2001, или по определен от наредбата начин ).

Специализацията протича четири години. Съгласно член 13, ал. 3 от Наредба 31, специализантите по микробиология, които не работят в определените лечебни и здравни заведения, акредитирани за база за специализацияпо СДО, провеждат една трета от задължителното практическо обучение – 16 месеца в Катедрите по микробиология на Медицинските университети или в НЦЗПБ, разпределени по време съобразно настоящата Програма и Учебен план.Допълнително е необходимо участието в задължителните курсове по програмата (с обща продължителност 65 дни); обучението по сродни специалности – инфекциозни болести, вирусология, паразитология и епидемиология (с обща продължителност 70 дни);и тематичните курсове и други форми на продължителната квалификация съобразно Допълнението към Наредба 31 и системата за кредитиране посочена в Програмата.

Специализацията завършва с полагане държавен изпит за придобиване на специалност по установения ред.

Зачисляването за специализация се извършва след успешно положен изпит.

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА

А. МИКРОБИОЛОГИЯ

1. Обща микробиология

1.1. Предмет, задачи, исторически развитие

Предмет и задачи на микробиологията, на медицинската микробиология,клиничната микробиология и на нейните клонове (бактериология, микология, вирусология). Основни етапи в развитието на медицинската микробиология. Развитие на клиничната и санитарната микробиология.

1.2. Таксономи