ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Индикации за вземане на материали за изследване за Коклюш

Коклюшът е остра, високо контагиозна бактериална инфекциозна болест на горните дихателни пътища. Причинител на заболяването е Грам-отрицателният бактерий Bordetella pertussis.

Трансмисията на патогена се осъществява аерозолно, от човек на човек, при кашляне или кихане или чрез директен контакт със секретите на респираторния тракт от инфектирани пациенти.

Въпреки, че коклюшът е ваксинопредотвратима инфекция, в последните години в световен мащаб се регистрират периодични епидемии на заболяването, дори в страни с високо ваксинационно покритие. Основни причини за тези наблюдавани в световен мащаб тенденции са: генетичните промени в патогена и като следствие намаляване ефикасността на ваксинационните програми, дори в страни с високо имунизационно покритие; усъвършенстване на диагностичните методи и подобрен надзор на заболяването; намаляващия с времето или дори липсващ имунитет при по-възрастните групи от населението и доказване на значителната роля на подрастващите и възрастните в поддържането на циркулацията на B. pertussis сред обществото. При юноши и възрастни заболяването често протича нетипично или дори безсимптомно, поради което трудно се разпознава и диагностицира. Така тези възрастови групи представляват естествен резервоар и източник на инфекцията за възприемчивите кърмачета. Това налага необходимостта при наличие на родилки и новородени, възрастните в най-близък контакт с тях да бъдат изследвани за носителство на Bordetella pertussis (коклюш), защото кърмачетата и децата под 1-годишна възраст, особено неимунизираните, са най-уязвимата група от населението. При тях е най-голям рискът от настъпване на тежки усложнения, вследствие на заболяването и дори смъртни случаи.

Клиничните критерии за насочване на пациенти към изслевдане за коклюш по препоръки на CDC и WHO 2020 са:

  • Заболяване при пациенти на всяка възраст, придружено с кашлица с продължителност ≥ 2 седмици, (или с всякаква продължителност при кърмачета), с поне един от следните признаци или симптоми:
  • Пароксизмална кашлица; ИЛИ
  • Инспираторен реприз; ИЛИ
  • Повръщане след кашлечния пристъп; ИЛИ
  • Апнея (със или без цианоза)

Поставянето на клинична диагноза коклюш трябва да е потвърдена от точна, високо-специфична и бърза диагностика, от която зависи и правилното антибиотично лечение.

Материалите, използвани за молекулярно-генетична диагностика на коклюш са назофарингеални секрети, взети от ресничестия епител на горните дихателни пътища от суспектни и контактни за коклюшна инфекция.

За доказване на етиологичния агент на коклюша Bordetella pertussis се прилага молекулярно-генетичен метод полимеразно-верижна реакция (PCR). Този метод е високо чувствителен, специфичен и не се влияе от проведените ваксинации, което го прави първи избор на диагностичен метод за кърмачета и малки деца с наскоро проведени ваксинации. PCR методът диагностицира както активна инфекция, така и носителство без изявени клинични симптоми.

Препоръчително е пациентите с тежка, пристъпна кашлица или контактни на инфектирани с коклюш, дори и без клинични прояви, да се изследват за носителство.

Препоръчително е при наличие на родилки и новородени, възрастните в най-близък контакт с тях да бъдат изследвани за носителство на Bordetella pertussis (коклюш).

В последните години се регистрира повишаване на честотата на случаите на коклюш сред колективи в детски градини. Отказът на някои родители от ваксинация на децата им във връзка със засилените антиваксинални движения поставя в риск от заболяване и деца с редовни имунизации.

Националната Референтна Лаборатория по „Молекулярна микробиология” при НЦЗПБ извършва диагностика на коклюш чрез молекулярно-генетични методи (PCR и Real-Time PCR). Молекулярно-генетичните методи са първи избор на диагностичен метод за доказване на тези инфекции.

НРЛ по „Молекулярна микробиология” при НЦЗПБ е акредитирана от 2004 г. от Българска Служба за Акредитация, съгласно БДС EN ISO/IЕC 17025/2006. Тя ежегодно е контролирана и получава сертификат за високо качество на извършваните генетични изследвания от INSTAND, Германия.


За контакти:
НРЛ по „Молекулярна микробиология”
НЦЗПБ
Гр. София, 1504
Бул. „Янко Сакъзов” № 26

Доц. Виктория Левтерова, дм 0887/405 717
Гл.ас. Надя Бранкова, дм
Тел. 02/944 69 99 в.290, 353

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.