ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ

Препоръки за КОМБИНИРАНА АНТИБИОТИЧНА  ТЕРАПИЯ за лечение на гонорея според европейско ръководство за диагностика и лечение на гонорея при възрастни 2012*

Според Световната здравна организация (СЗО) през 2012 г. са регистрирани 106 милиона нови случаи на гонорея в световен мащаб сред възрастните. Подобна е и картината при гениталната хламидийна инфекция.

 

В Европа, гонореята е втората (след хламидийната) най-разпространена бактериална сексуално предавана инфекция (СПИ). Етиологичният причинител на гонореята (Neisseria gonorrhoeae) показва забележителната способност да развива резистентност към множество класове антибиотици, включително пеницилини, тетрациклини, макролиди и флуорохинолони. Като следствие от появата на клинично значима резистентност към цефалоспорини от трето поколение и липсата на алтернативни антимикробни средства за еднократно приложение, в европейското ръководство е възприета комбинирана антибиотична  терапия като стратегия за забaвяне на масовото разпространение на мултилекарствена резистентност. Според наличните данни, комбинираната антибиотична терапия с третогенерационни цефалоспорини (цефтриаксон) и азитромицин показва синергизъм in vitro и in vivo и ерадикира  относително често срещаната коинфекция с  C. trachomatis. Според проучвания на Furuya и сътр. като резултат от in vitro  комбинацията на цефиксим и азитромицин се наблюдава сигнификатно намаление на  средната минимална потискаща концентрация (МПК) на двата антибиотика към всички тествани изолати. Все още ограниченият брой клинични проучвания също показват обещаващи резултати.

За подобряване на диагностиката и лечението на пациенти с персистираща гонококова инфекция, такива с неуспех от терапията, както и за откриване и надзор на антибиотичната резистентност на гонококови изолати Националната референтна лаборатория „Микология и СПИ“ извършва културелно изследване и последващо тестване на антибиотичната чувствителност чрез определяне на МПК според европейски стандарт EUCAST.

*http://www.iusti.org/regions/europe/pdf/2012/Gonorrhoea_2012.pdf

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.