ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

Новости в диагностиката на Лаймската борелиоза

Както е известно, диагностиката на Лаймската борелиоза се базира на клинични симптоми и серологични данни, и се извършва чрез двустепенния протокол – ELISA и Имуноблот.

Напоследък като алтернативи на класическия 2-степенен протокол се предлагат други: цялоклетъчна ELISA, последвана от C6 ELISA или VlsE ELISA, последвана от C6 ELISA. Не се препоръчва прилагането на теста, отчитащ Natural killer (CD57) клетки. Новост в диагностиката е Мultiplex phosphorescence immunoassay, при който става едновременно отриване на антитела към различни борелийни антигени -  C6, OspC и VlsE, нанесени с наноплотерна система на дъното на ямките на плаката. Провежда се реакция в няколко стъпки, подобна на ELISA, а резултатите се отчитат като интензитет на фотоелектрични импулси, генерирани от точките на дъното на плаката. Интерес представлява т. нар. изотермална детекция на recombinase polymerase amplification with lateral flow (LF-RPA). Това е изотермална реакция, провеждана при температура 37 градуса за 20 минути при постоянно разклащане, която открива 170 bp от recA гена на B. burgdorferi. Характеризира се с висока чувствителност и специфичност, съизмерими с тези при nested-PCR и  real-time qPCR. Течнохроматографската масспектроскопия открива 95 различия в молекулярните характеристики на малки метаболитни молекули при болни/здрави от Лаймска болест. Чрез статистическо моделиране и използване на специализиран софтуер те се анализират и редуцират до 44. Друг нов метод - Immuno-PCR (iPCR), откриващ антитела срещу B. burgdorferi в серум, комбинира чувствителността на PCR  и ELISA. Използва се панел от 8 рекомбинантни антигена, захванати за магнитни перли. Магнитните перли улавят едновременно ИгМ и ИгГ антитела, откривани чрез 2-ро антитяло, което свързва репортерна молекула, амплифицирана чрез qPCR.

 

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.