ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

Серопревалиране на вируса на Кримска-Конго хеморагична треска в България

Само през последните 4 години бяха регистрирани 30 случая на ККХТ, в рамките на 6 области в южна България.

За да се оцени съвременното състояние на серопревалирането в ендемичните и неендемични райони в страната, бяха тествани серумни проби за наличие на IgG антитела срещу вируса на ККХТ с ELISA кит (Vector Best, Русия). Събрани бяха серумни проби от 1018 здрави лица (50.2% мъже) от 13 области: София, Благоевград, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Ямбол, Хасково, Кърджали, Сливен, Бургас, Шумен, Русе и Плевен.  Двадесет и осем души (2,8%) имаха IgG антитела срещу вируса на ККХТ. Най-високи стойности на серопревалиране бяха установени в Бургас (7.6%), следвани от областите Кърджали (6%), Пазарджик (5,8%) и Хасково (4,6%). Ниски нива на серопозитивност бяха открити в Сливен (2%), Благоевград (1%) и Русе (1%).

Christova I., T. Gladnishka, E. Taseva, N. Kalvatchev, K. Tsergouli, and Anna Papa. Emerging Infectious Diseases Vol. 19, No. 1, January 2013.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.