Оценка на антимикробни комбинации при Klebsiella pneumoniae карбапенемаза продуциращи изолати

Източник: Elizabeth B. Hirsch, Beining Guo, Kai-Tai Chang, Henry Cao, Kimberly, R. Ledesma, Manisha Singh, Vincent H. Tam, Assessment of Antimicrobial Combinations for Klebsiella pneumoniae Carbapenemase- Producing K. pneumoniae, The Journal of Infectious Diseases, 2013; 207; 786-93 ; DOI: 10.1093/infdis/jis766
https://academic.oup.com/jid/article/207/5/786/1079534

Честотата на разпространение на Klebsiella pneumoniae продуциращи KPC-ензими е алармираща в световен мащаб. Резистентността се кодира от наличие на bla KPC гени, които са широко разпространени сред Грам-негативния бактерий.

Първият докладван взрив от K. pneumoniae продуциращи KPC е от североизточните региони на САЩ. В последствие разпространението е обхванало 36 щата. В САЩ клон ST258 представлява 70% от KPC-продуциращите изолати K. pneumoniae. Постепенно разпространението на клона е обхванало различни страни (Израел, Китай и Гърция).

K. pneumoniae КPC-продуциращите изолати представляват сериозен терапевтичен проблем, поради способността да хидролизират тясно спектърните бета-лактамни антибиотици. Допълнителни механизми на резистентност са свързани със синтез на различни ензими и описани промени в структурата на порините, които могат да доведат до кръстосана резистентност към различни класове антибиотици.

Проведени са множество проучвания, относно антимикробната чувствителност на голям набор KPC-продуценти, които демонстрират резистентност освен към бета-лактамни антибиотици и към флуорохинолони, тетрациклини, аминогликозиди и азтреонам. Антимикробната чувствителност към полимиксини и тигециклин е запазена засега. В научната литература се съобщава, че KPC-продуциращите K.pneumoniae водят до 57% фатален изход при вътреболнични взривове. В тези случаи комбинираната терапия може да се окаже единственото решение за благоприятния изход на пациента. За съжаление данни от проучвания, относно ефекта на монотерапията и комбинираната антимикробна терапия липсват или данните са оскъдни и не носят необходимите клинични изводи.

В настоящето проучване подбраните антибактериални средства са: дорипенем, амикацин, левофлоксацин и рифампин. Дорипенемът остава стабилен на хидролизата на KPC-продуцентите. Подборът на останалите средства е въз основа на данни от доказана in vitro чувствителност или наблюдаван синергизъм при Грам-негативни бактерии. Направени са шест различни комбинации от по два антибиотика, при които е изследвана активността на KPC-продуцентите. Установено е, че комбинацията амикацин и дорипенен е със синергестичен афект при KPC-продуциращите K. pneumoniaе. Синергистичният ефект не е достатъчно добре проучен, но се предполага, че се дължи на ниската хидролитична активност на KPC- продуцентите към дорипенем. Респективно комбинацията амикацин с левофлоксацин демонстрира антагонистичен ефект.

Не е ясно дали наблюдавания синргистичен/антагонистичен ефект е идентичен при всички K. pneumoniae продуценти на KPC (KPC-1/KPC-2). Данните от представеното проучване могат да имат своите ограничения по отношение на използваните животински и математически модели; подготвеност на лабораторен персонал и налична автоматизирана апаратура, но безспорно е със значима стойност за изводи в терапията на сериозни инфекции, причинени от K. pneumoniae продуценти.

В България: През последните години се забелязва тенденция за нарастване разпространението на K. pneumoniae NDM- продуценти в българските болници, които се превръщат в сериозен здравен проблем за пациентите, възникване на вътреболнични взривове и неизбежно до тежки икономически загуби. Ефектът на подобни антимикробни комбинации, както и други с терапевтична значимост може да бъде проучен не само върху K. pneumoniae KPC-продуценти, но и при K. pneumoniae NDM-продуценти. ( активности на екип от НРЛ-КМАР, проект по договор към ФНИ КП-06-М23/5)


https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=97:antibiotichna-rezistentnost&Itemid=1097&lang=bg)
https://www.ncipd.org/images/Structure/Microbiology/CMAR/Projects_CMAR%202019-3.pdf

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.