backImage ORIGINAL EN

TERMS OF SERVICE AGREEMENT

REGARDING THE PROVIDED BY BULGARIAN ASSOCIATION OF MICROBIOLOGISTS ON DOMAIN BAM-BG.NET

SERVICES AND INFORMATION (henceforth as the "TOS")


Please, read carefully the TOS before continuing the interaction with the web-pages located at domain bam-bg.net and/or it's sub-domains (henceforth as the "Domain")

The TOS were last modified on May 16-th, 2018.

The TOS are aplicable to every visitor of the Domain (henceforth as "User").

The TOS define parameters and conditions for usage of the Domain and the provided services. These include, but are not limited to, web-pages, forums, elearning plaftform, images, video and/or audio materials, text, collected data.


I. TYPES OF COLLECTED PERSONAL DATA - PROCCESING AND STORAGE

Types of collected personal data

Web-pages of the Domain in their different parts, and depending upon their functionality, could collect the following personal data:

1.1. Provided through personal User input or by linked profiles in social platforms:

1.1.1. Name, Middle name, Surname

1.1.2. Email address

1.1.3. Phone number

1.1.4. Geographical location/Address

1.1.5. Profiles in social platforms

1.1.6. Images, Video and/or Audio Content

1.1.7. Other personal data

1.2. Automatically generated by the Domain:

1.2.1. Metadata

1.2.2. Metadata directed to third parties through connected services

1.3. Proccesing and storage

1.3.1 Personal data collected by the Domain is stored within optimal security framework. No part of the data is provided to third parties except in the cases defined by the TOS, the Bulgarian legislation or by explicit User's consent.

1.3.2 The personal data is subject to secondary proccesing for the purposes of, but not limited to, research, statistical analysis, automated descision making, profiling etc. Personal data, resulting from that proccesing, could be made known to third parties only in cases defined by the Bulgarian legislation or as aggregated data, only after all User's identity markers have been removed.

1.3.3 Personal data is stored for 5 (five) years for the purposes of document dublication, reports, references and research.

1.3.4 Metadata (including collected through cookies) is used to provide Domain functionality.

1.3.5 Metadata could be linked to registered personal data for reports generation, research, automatic descision making, profiling, tests' and exams' results validation, course assignments, certification and in the cases defined by the Bulgarian legislation. In these cases the data is treated as personal data and the interaction with it is under the conditions and within the parameters as defined in p.1.3.1, p.1.3.2 and p.1.3.3.

1.3.6 Collection, proccessing and storage of metadata for third parties is limited to it's functional minimum. The parameters of usage are as stated in the respective operator's Terms of service.

1.3.7 Access to the Cameras and/or Microphones connected to the User's device, when participating in video conference or virtual class room, is explicitly allowed by the user upon first connection with the video conference server. The access to these devices is active only while the particular conference or virtual classroom is ongoing and the user is connected to the conference server.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1 Достъпвайки до която и да е част от този сайт, включително чрез преглеждане, посещаване, публикуване на съдържание или други материали, Потребителят приема да бъде обвързан с настоящите Условия.

2.2 Предоставяйки лични данни, в контекст различен от този на потребителския си профил в системите, напр.: чат сесии, форумни публикации, лични съобщения, публикации на съдържание, включително лични снимки, видеа и други, Потребителят носи персонална отговорност за разпространението им и приема, че данните не подлежат на анонимизиране или изтриване и се съгласява да прилага оптимална въздържаност и здрав разум при публикуването на чувствителни данни в различен, от потребителския профил в системите, контекст.

2.3 Потребителят носи лична отговорност за личните данни, въведени при първоначална регистрация или последваща редакция на профила си в системата, и отбелязани за споделяне с другите потребители в контекста на системата.

2.4 При участие на Потребител във видео/аудио конференции и виртуални класни стаи в реално време, позволявайки достъп на сървъра за конферентни връзки до микрофони и/или камери, свързани към потребителското устройство, Потребителят приема, че изображения, видео и/или аудио записи от съответните устройства могат да бъдат излъчвани и съхранявани на сървъра на Българска Асоциация на Микробиолозите за срока, посочен в точка 1.3.3, и тези данни не подлежат на анонимизиране или изтриване.

2.5 При участие на Потребител във видео/аудио конференции и виртуални класни стаи в реално време Потребителят приема, че записаните материали, изцяло или от части, могат да бъдат използвани за последващи обучения, рекламни и маркетинг кампании на Българска Асоциация на Микробиолозите и да бъдат предоставяни на трети страни без да се изисква изрично и/или допълнително съгласие от Потребителя.

2.6 Лични данни, регистрирани при създаване на профил в системите или чрез обвръзване на профили от други социални платформи, могат да бъдат изцяло анонимизирани на основание писмено заявление със свободен текст от собственика на данните до електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.7 Лични данни предоставени при комуникацията между потребителите не подлежат на изтриване или анонимизиране.

2.8 Българска Асоциация на Микробиолозите не носи отговорност в случаи на доброволно споделени с трети страни лични данни при взаймодействие със системите на Домейна.

III. СЪДЪРЖАНИЕ ПУБЛИКУВАНО НА ДОМЕЙНА

3.1 Съдържание, включително изображения, аудио и видео записи и текстови материали, публикувано от Потребител в частите с ограничен достъп на Домейна, се третира като собственост и отговорност на Потребителя, който отдава глобални, не-ексклузивни, свободни от такси, с неограничена продължителност права за използване на съдържанието в контекста на системите функциониращи на Домейна и по преценка на Българска Асоциация на Микробиолозите.

3.2 "Публични части" на домейна са тези, за достъп до който не се изисква регистрация в системите. Българска Асоциация на Микробилозите не носи отговорност за съдържание, разпространение, ограничаване и/или регламентиране на достъп до публикации, публикувани от Потребител в публичните части на Домейна.

3.3 Българска Асоциация на Микробиолозите няма задължение да компенсира или да се отплаща, финансово или по друг начин, за съдържание, публикувано от Потребител на Домейна.

3.4 Потребител извършващ публикуване, копиране, преписване, разпространяване, редактиране и/или преобразуване на съдържание, публикувано от самия него, от друг Потребител или от трети страни, носи персонална отговорност за това.

3.5 Българска Асоциация на Микробиолозите не носи отговорност за операциите извършени от Потребител по т.3.4.

IV. ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА НА АВТОРСКИ ПРАВА

4.1 Българска Асоциация на Микробиолозите може да премахва всякакви материали от Домейна и да прекрати незабавно и без предупреждение или обяснение съществуващи регистрации в системите си на основание нарушение на авторски права.

4.2 Нарушение на авторки права се докладва с подписана с квалифициран електронен подпис или ръчно на хартиен носител декларация, която съдържа:

4.2.1 Електронен/Физически подпис на държателя на правата или на негов законен представител.

4.2.2 Описание на материалите, по които се повдига казуса.

4.2.3 Описание на местоположението и позицията на материалите в системата.

4.2.4 Данни за обратна връзка: Адрес, телефон, електронна поща

4.2.5 Описание, в което се обясняват обстоятелствата по казуса, включително деклариращо, че нито Държателят на правата, нито Негов законен представител, са позволили, формално или неформално, употребата на материалите и няма законово основание или нормативен документ, на основание на който материалите да бъдат разпространявани без изрично съгласие.

4.2.6 Параграф потвърждаващ валидността на описаните по-горе обстоятелства, включително идентичността и правата на страната, изпращаща декларацията, под страх от наказателна отговорност за предоставяне на фалишиви данни и/или аргументи.

V. РЕКЛАМОДАТЕЛИ

5.1 Българска Асоциация на Микробиолозите не носи отговорност за последствията от взаимодействия, включително разплащания, предплащания, доставки, гаранции, условия и уговорки, възникнали между рекламодатели и Потребители на Домейна.

VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Българска Асоциация на Микробиолозите може по своя преценка и без предупреждение или обяснение да премахва частично или напълно всякакво Потребителско съдържание, което служи за реклама на определен продукт или услуга, фирма или марка, директно или индиректно насочва потребителите към определен продукт, услуга, фирма или марка. 

6.2 Българска Асоциация на Микробиолозите може по своя преценка и без предупреждение или обяснение да премахва частично или напълно всякакво нецензурно, призоваващо или извършващо насилие, расизъм, религиозна, полова или сексуална нетолерантност, съдържание.

6.3 Българска Асоциация на Микробиолозите може по своя преценка и без предупреждение или обяснение да премахва частично или напълно потребителски регистрации и да отказва достъп до предоставяните услуги и информация на Домейна.

6.4 Услугите и информацията, предоставяни на Домейна се доставят "както са". Българска Асоциация на Микробиолозите и нейните партньори нямат задължения да обновяват, съхраняват, запазват, гарантират качество или достъп, или поддържат безкрайно, безусловно или безгранично предлаганите услуги и информация на Домейна и услугите, предоставяни от трети страни.

6.5 Българска Асоциация на Микробиолозите, нейните партньори, служители, управители и собственици не носят отговорност за каквито и да е щети, включително загуба на печалби, доходи, реноме, репутация, добра воля, данни, информация, и/или други, възникнали директно от или в резултат на:

6.5.1 Възможност или невъзможност за достъп до услугите

6.5.2 Допълнителни стойности при осигуряване на заместващи материали и услуги.

6.5.3 Непозволен достъп до и/или промяна в потока на данни

6.5.4 Изказвания и поведение на трети страни в контекста на предоставяните услуги

6.5.5 Всякакви други материали, които могат да бъдат свързани с предоставяните услуги

6.6 Българска Асоциация на Микробиолозите няма задължение да информира персонално всеки потребител регистриран в системата при обновяване на тези Условия.

6.7 Българска Асоциация на Микробиолозите информира своите Потребители за промяна в тези Условия със съобщение на видно място на ГЛАВНАТА СТРАНИЦА на Домейна за период не по-кратък от 1 (един) ден и не по-дълъг от 7 (седем) дни.

16th NATIONAL CONGRESS

OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOLOGY

 

 

Park Hotel Moskva, SofiaMay 10th-12th, 2018

 

 

Registration:

Congress Fee:

BAM members - 100 BGN.Non-members - 120 BGN.

The congress fee includes:

   Participation in the scientific events
   Admission to the exhibition
   Congress materials
   Final scientific program
   Certificate of participation
   Two dinners

The fee can be paid in person or it can be wired to BAM’s bank account at

United Bulgarian Bank, IBAN: BG63UBBS80021009378117 and BIC: UBBSBGSF.


 ABSTRACT INSTRUCTIONS

for the 16th Congress of BAM, May 10th-12th, 2018

Park Hotel Moskva, Sofia

 

CongressTopics

1. Microbial drug resistance (antibiotics, antiprotozoal, antiviral, and antimycotic)   

2. Respiratory tract infections and tuberculosis

3. Zoonosis with an epidemic risk and biorisk management

4. Sexually transmitted diseases

5. Vaccine-preventable infections

6. Food- and water-borne infections

7. Surgical and pediatric infections

8. Vector-transmitted infections

9. Invasive and skin mycotic infections

10. Infections associated with health-care and infections in immunocompromised host


Those interested in participating in the scientific program of the congress must send their abstracts no later than March 1st, 2018 to bam.congress@gmail.com.

Abstracts must be written in English and must satisfy the following requirements:

   Title and authors
   Underneath the names of the authors, their work place must be given, using a numeric index
   Length (with intervals) must not exceed 2000 characters.
   Structure: Objectives, Materials/Methods, Results, Conclusion.
   No images or illustrations; text only
   No more than three key words
   Font: TimesNewRoman, size 12, single spaced

A correct address of correspondence must be provided (as well as a valid telephone number).

 

BULGARIAN ASSOCIATION OF MICROBIOLOGISTS


Phone/Fax: +359 (2) 846 55 20

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address: 1504 Sofia, Bulgaria; 26 Yanko Sakuzov ave.

 

 

BAM LOGO1 Clean x520

 

Bulgarian Association of Microbiologists is operating for the private benefit of companies of medical microbiologists and other entities, that are working in medicinal, research, education and other professional fields of the fight against infection diseases, that accept the Statute of the association, are eligible for membership and declare their free will to join. Independent organizations and legal entities can also join BAM as long as they are comprised of at least 75% microbiologists.

 

Management Board:

Todor Kantardjiev Prof. MD – Chairman

Mariana Murdzeva Prof. MD – Vice Chairman

Mariya Sredkova Doc. MD - Vice Chairman

Grozdanka Lazarova Doc. MD - Vice Chairman

Tzvetan Velinov MD – Secretary

Andrey Kuzmanov MD – Secretary

Iva Christova Prof. MD – Paymaster

Supervisory Board:

Bozhidar Kozhuharov MD – Chairman

Nasya Hadjieva Doc. MD

Maya Marina Doc. MD

Elena Zamfirova - Popova MD

Dobromira Atanasova MD

 

 

 Control Comitee:

Plamen Padeshki MD - Chairman

Rositza Vacheva Dobrevska Doc. MD

Stephana Bobchev MD

 Ethics Comitee:

Petar Petrov MD – Chairman

Dimitar Nashev MD

Dobrinka Ivanova MD

Please publish modules in offcanvas position.

The site of Bulgarian Association of Microbiologists will use cookies to interact with its users in the best way.