МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

 

Изследвана е колонизацията с CA-MRSA (брой колонизирани области/общ брой проби) сред HIV-инфектирани и HIV-отрицателни пациенти в рамките на 72 часа от хоспитализацията. Изследвани са култури от носа и от екстра назални области (гърло, аксили,ингвинални и пери-ректални области и хронични рани, ако съществуват) и са събрани данни за рисковите фактори. Използвана е Поасонова регресия за да се изчисли относителното разпространение и да се моделира колонизацията. От 745 пациента (374 HIV-инфектирани, 371 HIV-негативни)  15.7% са били колонизирани с CA-MRSA в някоя област: 20% HIV-позитивните и 11% от HIV-негативните пациенти (относително разпространение=1.8, p=0.002). HIV-инфектираните пациенти са имали по-широко разпространена колонизация в носа и екстра назалната област, както и по-голям колонизационен товар. Периректалните и ингвиналните области са били най-често колонизираните екстраназални места. 38.5%  от колонизираните пациенти са били изключително с екстра назална колонизация. 73% от CA-MRSA изолатите са били идентифицирани като USA300. Сред HIV-инфектираните пациенти, мъжкия пол, млада възраст и скорошното лишаване от свобода се свързат с по-голям колонизационен товар.  Сред HIV-отрицателните пациенти, временното настаняване (бездомни, от приюти или от центрове за наркозависими) е единственият фактор свързан с високия колонизационен товар. Предпоставките за колонизация с USA300 включват HIV инфекция, младата възраст, употребата на наркотици и мъжкия пол; всички (освен един) колонизирани индивиди с текущо или скорошно лишаване от свобода са били носители на USA300. Инфектираните с HIV пациенти са имали по-висок колонизационен товар от CA-MRSA и носителство на USA300.

Popovich KJ, et al. Popovich KJ, Hota B, Aroutcheva A, Kurien L, Patel J, Lyles-Banks R, Grasso AE, Spec A, Beavis KG, Hayden MK, Weinstein RA.

J Clin Infect Dis. 2013 Jan 16. [Epub ahead of print] Rush University Medical Center/Stroger Hospital Of Cook County.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.