ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Повтарящи се инфекции Clostridium difficile: перспективи на лечение

Clostridium difficile е условно патогенен бактерий. Той е причинител на псевдомембранозен колит, който предизвиква все по-широк изследователски интерес в качеството си на причинител на нозокомиални (вътреболнични) инфекции с голямо обществено значение.

 

Свързаните с него разходи за лечение, поддръжане на високи хигиенни норми за избягване на разпространението му, както и загубата на трудоспособност водят до икономически загуби за милиарди долари годишно в световен мащаб. Различаването на патогенните и непатогенни щамове се извършва чрез детекция на факторите на патогенност, основно токсините А и В и
изследване на техни регулаторни механизми. Освен класическите фенотипни методи, в последните 10-15 години все по-активно в лабораторната практика на работа с C. difficile навлизат молекулярно-биологичните техники. За нашата страна генетичните проучвания, свързани с изследването на патогенността и епидемиологията на C.  difficile са в начален етап, а и липсва пълна яснота и в световен мащаб за ролята на различните фактори на патогенност за заболеваемостта и епидемиологията, свързани с C.  difficile.

van Nispen tot  Pannerden CM et al.Drugs 71, 2011 No7853-68.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.