Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм – председател на БАМ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

 

 

ПУБЛИКАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1.  Кантарджиев, Т. Системни микози при пациенти с имунен дефицит. Инфектология, 2006, XLIII, сп. изд., 3-7


2.  Петров, М., Велинов, Ц., Кантарджиев, Т., Хаджиева, Н. Анализ на данните за етиологичната структура на сепсисите и антибиотичната резистентност на най-честите изолати от хемокултури в България: BulSTAR 1997-2005. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 11-15.


3.  Нашев, Д., Бизева, Л., Тошкова, К., Маркова, Б., Кантарджиев, Т. Клонална характеристика на метицилин-резистентни Staphylococcus aureus, изолирани в България през 2005-2007 г. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 26-28.


4.  Кантарджиев, Т., Ангелов, П., Левтерова, В., Панайотов, С., Бранкова, Н. Молекулярни методи за епидемиологично типизиране на патогенни гъбички. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 29-31.


5.  Кантарджиев, Т., Иванова, З., Кузманов, А., Боянова, Л. Клиничен случай на сиситемна трихоспороноза – серологично доказване и диагностика. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 32-34.


6.  Иванов, И., Кантарджиев, Т., Падешки, П., Ненова, Р., Панайотов, С., Левтерова, В. Мултилокусен анализ на тандемни ДНК повтори за генотипизиране на Francisella tularensis и приложението му при клинични материали. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 66-67.


7.  Панайотов, С., Бранкова, Н., Левтерова, В., Томан, Р., Кантарджиев, Т. Разработване на градиентен PCR метод за едновременно диагностициране на причинители на коклюш и атипични пневмонии. Съвременни методи в молекулярната диагностика. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 103-105


8.  Велинов, Ц., М. Петров, А. Бъчварова, Т. Кантарджиев. Етиологична структура и резистентност на най-честите причинители на инфекции в България – BULSTAR 2004. Инфектология, 2006, XLIII, сп. изд., 8-11.


9.  Кантарджиев, Т., Р. Ненова, Б. Попов. Антраксът в България – лабораторна диагностика на случаи сред хора през последните пет години (2000-2004). Инфектология, 2006, XLIII, 2: 24-26.


10.  Кантарджиев, Т., М. Петров, Ц. Велинов, А. Бъчварова, Н. Хаджиева. Етиологична структура на уроинфекците и лекарствената резистентност на най-честите уропатогени в България - Булстар 1998-2003 г. Инфектология, 2005, ½, 37-42.


11.  Асева, Г., П. Петров, П. Падешки, К. Иванчева, Й. Данчева, Б. Кайрякова, Т. Кантарджиев. Продуценти на ESBLs сред най-честите за България серовари салмонели-причинители на инфекции при хората Инфектология, 2005, 4, 13-17.


12.  Гергова, Р., И. Митов, Т. Кантарджиев. Схема за морфологична и биохимична идентификация на Moraxella catarrhalis. Инфектология, 2005, 3, 25-31.


13.  Панайотов, С., Д. Пейчев, В. Левтерова, Т. Кантарджиев, И. Иванов, Н. Бранкова. PCR-метод за лабораторна диагностика на Bordetella pertussis Инфектология, 2004, 4, 22-26.


14.  Гладнишка, Т., И. Христова, Т. Кантарджиев. Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophila и Francisella tularensis в диви гризачи Инфектология, 2004, 4, 29-32.


15.  Иванова, Д., М. Петров, Ц. Велинов, А. Бъчварова, Т. Кантарджиев, Н. Хаджиева. Сравнителен анализ на антибиотичната резистентност през 2000 г. от две независими надзорни проучвания. Инфектология, 2003, 1, 15-18.


16.  Митова, А., Т. Кантарджиев, А. Кузманов , К. Рускова, Ю. Масларова. Модифициран дисково-дифузионен метод за определяне чувствителността на Candida species към флуконазол.Инфектология, 2003, 2, 12-14.


17.  Георгиева, Е., С. Панайотов, В. Левтерова, Т. Кантарджиев. РСR метод за етиологична диагноза на полово предавана хламидиаза. Инфектология, 2003, 4, 19-22.


18.  Иванова, Д., М. Петров, Н. Хаджиева, Т. Кантарджиев, Ц. Велинов, А. Бъчварова. Анализ на данните от националната програма за сървейланс на . Staphylococcus aureus антибиотичната резистентност в България за 2000 г. Инфектология, 2003, 4, 25-29.


19.  Кантарджиев, Т., Г. Асева, В. Богатинов, М. Богатинова, А. Бъчварова, Ц. Велинов, Е. Георгиева, А. Дечева, К. Иванова, А. Кузманов, В. Левтерова, М. Марина, Д. Нашев, Р. Ненова, П. Падешки, С. Панайотов, П. Петров, Б. Попов, В. Ставракиева, Е. Тасева, И. Томова, К. Тошкова, И. Христова. Новости в микробиологичната диагностика на важни заболявания. Инфектология, 2002, 1, 21-28.


20.  Гергова, Р., И. Митов, Т. Кантарджиев. Селективна среда за изолиране на Moraxella (Branhamella) Catarrhalis и Haemophilus spp. в клинични материали от респираторен тракт. Инфектология, 2002, 2, 34-37.


21.  Петров, П., Е. Пенков, Т. Кантарджиев, М. Тодорова, П. Падешки, Г. Асева, И. Томова. Диариен синдром. Етиология и диагностика. Инфектология, 2002, 3, 36-39.


22.  Кантарджиев, Т., Р. Вачева, С. Панайотов, А. Бъчварова, Ц. Велинов, В. Левтерова. Сравнително пручване на полимеразно-верижна реакция и конвенционални микробиологични методи за доказване на метицилин-резистентни стафилококи сред клинични изолати. Инфектология, 2002, 4, 16-18.


23.  Христова, И., С. Панайотов, В. Лефтерова, Е. Тасева, Т. Кантарджиев. Доказване чрез PCR на коинфекция с Borrelia Burgdorferi S. L. и причинителя на човешката гранулоцитна ерлихиоза в кърлежи Ixodes ricinus. Инфектология, 2001, 2, 21-25.


24.  Кантарджиев, Т., А. Кузманов, Ц. Велинов, Е. Христозова. Биохимична идентификация на редки микотични щамове и определяне на тяхната чувствителност към антимикотични агенти. Инфектология, 2000, 4, 20-23.


25.  Кантарджиев, Т., А. Кузманов, Ц. Велинов, Е. Христозова. Доказване на антигени в телесните течности при диагностика на системните микози чрез латекс аглутинация. Инфектология, 2000, 4, 23-26.


26.  Гергова, Р., Т. Кантарджиев. Сравнително проучване на два бързи теста за идентификация на Moraxella (Branhamella) catarrhalis. Инфектология, 2000, 1, 18-21.


27.  Кантарджиев, Т., А. Бъчварова, Ц. Велинов, А. Кузманов. Въвеждане на външен контрол за качеството на микробиологичните изследвания в България. Инфектология, 2000, 1, 27-32.


28.    Кантарджиев, Т., А. Кузманов, Ц. Велинов. Сравнение на хранителни среди като възможност за микроскопска видова идентификация на дрожди от род Кандида. Инфектология, 2000, 2, 18-21.


29.    Асева, Г., Т. Кантарджиев. Домашният лекар срещу инфекциите, предаващи се по полов път. GP News, 2000, 7, 21-22.


30.    Асева, Г., Т. Кантарджиев. Антибиотиците в практиката на общопрактикуващия лекар. Бъбречни и белодробни инфекции. GP News, 2000, 2, 17.


31.    Асева, Г., Т. Кантарджиев. Семейният лекар в борба с инфекциите, предаващи се по полов път. GP News, 2000, 6, 21.


32.    Кантарджиев, Т., А. Кузманов, Р. Байкушев, Ц. Велинов. Сравнителни проучвания на латекс-аглутинационния тест на Sanofi Diagnostics Pasteur при болни със системна и мукокутанна кандидоза. Инфектология, 1999, 1, 28-31.


33.    Събчева, С., Д. Тодоров, Е. Райчева, Т. Кантарджиев, В. Борисова. Фенотипно определяне и разпространетие бета- лактамазите в клинични изолати от сем. Enterobacteriaceae. Инфектология, 1998, 4, 17-21.


34.    Кантарджиев, Т. Микози - диагностика и клинични форми. Болнична лекарствена политика, 1998, 56-94.


35.    Поромански, И., Г. Фичев, Т. Кантарджиев. Системна кандидоза при болни, оперирани по повод инфектирано диабетно ходило. Спешна Медицина, 1998, 4, 12-14.


36.    Велинов, Ц., Т. Кантарджиев, Р. Ненова, Р. Бошнаков, А. Гинцбург. Полимеразно верижна реакция за доказване на токсигенност на щамове V. Cholerae серогрупа 01. Инфектология, 1997, 1, 19-22.


37.    Христова, И., Т. Кантарджиев, М. Николова, В. Тенева, Н. Модева. Късен протезен ендокардит на аортната клапа, причинен от Listeria monocytogenes. Инфектология, 1996, 1, 34-36.


38.    Христова, И., Хр. Манев, Т. Кантарджиев, Г. Матеев, М. Николова. Изолиране и култивиране за първи път в България на Borrelia burgdorferi от кожна биопсия на болен с еритема мигранс. Инфектология, 1996, 2, 11-13.


39.    Донова, Т., Б. Георгиев, Л. Бояджиев, Т. Кантарджиев, Н. Модева, Вл. Коларов, М. Денев, Г. Куситасев, И. Томов. Редки етиологични форми на инфекциозен ендокардит: клапен протезен ендокардит причинен от Candida rugoza. Българска кардиология, 1996, 1, 65-73.


40.    Кантарджиев, Т., Г. Матеев. Серотипизиране на щамове Candida albicans, причинители на мукокутанна кандидоза. Дерматология и венерология, 1995, 1, 13.


41.    Кантарджиев, Т., Г. Матеев, Ц. Велинов, А. Кузманов. Културелно изолиране на Питироспорум овале. Дерматология и венерология, 1993, 2.


42.    Кожухаров, Б., Т. Кантарджиев, Н. Модева. Аспергилозен ендокардит след протезиране с аортна клапа. Инфектология, 1992, 3, 43-44.


43.    Кантарджиев, Т., М. Съмналиев. Химиотерапия на системните микози. Военна медицина, 1991, 2, 54-57.


44.    Кантарджиев, Т. Системни микози при болни със СПИН. Епидемиология, микробиология и инфекциозни болести, 1990, 1, 1-6.


45.    Златков, В., Т. Кантарджиев. Проблеми на вагиналната кандидоза. III. Тенденция в съвременната антимикотична терапия. Акушерство и гинекология, 1990, 6, 54-58.


46.    Кантарджиев, Т., В. Златков. Проблеми на вагиналната кандидоза. II. Защитни механизми и роля на лабораторната диагностика. Акушерство и гинекология, 1990, 4, 71-74.


47.    Кантарджиев, Т. Имунологична диагностика на системна кандидоза, аспергилоза и криптококоза. Епидемиология, микробиология и инфекциозни болести, 1990, 3, 1-7.


48.    Матеев, Г., Т. Кантарджиев. Механизми на потенциране и подтискане на кандидни инфекции. Дерматология и венерология, 1990, 3, 1-8.


49.    Матеев, Г., Т. Кантарджиев. Флуоресцентен микроскопски метод за диагностика на кандида инфекции на орална и вагинална лигавица. Дерматология и венерология, 1994, 2-3.


50.    Златков, В., Т. Кантарджиев. Проблеми на вагиналната кандидоза. I. Източници на предразполагащи фактори на инфекцията. Акушерство и гинекология, 1989, 6, 67-70.


51.    Кантарджиев Т. Епидемиология на системните микози, причинени от патогенни гъбички. Военно медицинско дело, 1986, 6, 50-53.


Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.