ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Първи данни от молекулярно проучване на клинични изолати clostridium difficile риботип 027 от болница в гр.София

Представен материал на 14-ти Национален конгрес по Клинична микробиология и инфектология на Българската асоциация на микробиолозите в България (БАМ)
12-14 Май, 2016г., парк хотел Москва, гр.София

 

Постер 40: Проучване на клинични изолати clostridium difficile риботип 027 и риботип 001
Е.Добрева, И. Иванов, Е. Савов, А. Трифонова, И. Тодорова, К. Иванова, М. Павлова, Г. Асева, П. Петров, Т. Кантарджиев

 

Ключови думи: Clostridium difficile  RT027, PCR-риботипиране, MLVA7

Clostridium difficile e един от най-честите причинители на инфекции, придобити в болничните заведения. Клиничните изолати риботип 027 (RT027) сe свързват със сериозни живото застрашаващи инфекции в целия свят. C. difficile RT027 продуцира токсин А (eнтеротоксин, TcdA), токсин B (цитотоксин, TcdB) и бинарен токсин (CDTA/B). Наличието на делеция в регулаторния ген tcdC повишава значителнo синтеза на токсин A и B, както и резистентността към флуорохинолони и макролиди.

Щамовете, принадлежащи към този риботип имат висока спорулираща активност, която благоприятства бързото им и лесно разпространение в околната (болнична) среда.

През 2003г. в Квебек (Канада) е докладван първия вътреболничен взрив, асоцииран с C. difficile RT 027,  като  повечето от  описаните случаи завършват с фатален изход (5).

Днес, много научни публикации, съобщават, че C. difficile RT027  е един от водещите причинители на вътреболнични взривове в различни европейски страни (3, 4, 5).

До момента в България са изолирани и потвърдени щамове C. difficile, принадлежащи към различни риботипове, но представителите на риботип 027 остават нови и непознати причинители на C. difficile антибиотико-асоциирана диария (AAD) сред българските пациенти (1, 2).
През 2015г. в НРЛ „Контрол и мониториране на антибиотичната резистентност”, отдел Микрибиология на НЦЗПБ за първи път бяха молекулярно характеризирани изолати Clostridium difficile риботип 027 от хоспитализирани пациенти в болница на гр.София чрез  съвременни генетични методи.

В периода Май, 2015г.- Февруари, 2016г. бяха изследвани 11 клинични материала (фецес) от 10 пациента. Материалите бяха анализирани в болницата чрез C. difficile ДНК-микроарей на автоматизирана система Verigene (Nanosphere, USA). В последствие изпратени за потвърждение в НЦЗПБ чрез стандартна микробиологична техника за изолиране на C. difficile в анаеробни условия и ЕvaGreen Real-time PCR за наличие на gluD (гутамат дехидрогеназа) и tcdB (токсин B) гените. Чрез конвенционален PCR бяха анализирани токсин-кодиращите гени tcdA (токсинА), cdtA и cdtBA (бинарен токсин). Генотипизиране беше извършено чрез методите PCR-риботипиране и Мултилокусен анализ на вариабилен набор тандемно повторено последователности (MLVA7).

ДНК-микроарей анализът на единадесетте фецеса показа, че всички са с положителен резултат за токсигенни C. difficile, като три от тях с вероятен  риботип 027 (3/11, 27,3%). Културелно бяха получени седем изолата, всички EG Real-time PCR положителни за gluD (158bp) и tcdB (204bp) гените (7/11, 63,6%). Всички бяха положителни за tcdA (2535bp), докато само при три от получените C. difficile бяха доказани cdtA (376bp) и cdtBA (510bp), кодиращи бинарен токсин. Четири от изолатите бяха определени като токсигенен вариант A+B+CDT- , принадлежащи към риботип 001 (3/7) и 002 (1/7), а останалите като A+B+CDT+ (3/7) и потвърдени като риботип 027.

Всички щамове C. difficile риботип 027 бяха изолирани от възрастни пациенти (>60г.), хоспитализирани в три различни отделения на болницата: кардиология, неврохирургия и токсикология. Субтипирането на C. difficile риботип 027 показа, че трите изолата принадлежат към един и същи MLVA7-тип и формират общ кластър, което показва вероятна епидемиологична връзка. Трите изолата риботип 001 образуват друг кластър, съставен от два близки MLVA7 генотипа, единият, от които е познат като MLVA7_GT 49 и е доказан в болница в гр. Пловдив. При всички пациенти е проведена успешна терапия с ванкомицин.

C. difficile риботип 027 причинява тежко протичащи и живото застрашаващи инфекции при хоспитализирани пациенти в целия свят. Настоящето, първо молекулярно проучване в страната на изолати C. difficile риботип 027 показва, че тези инфекции са разрешими, благодарение на компетентността на медицинския персонал, адекватната антибиотична терапия и наличието на добри практики по болнична хигиена.


Библиография:

1. Dobreva, E.G., I. Ivanov,  R.Vathcheva-Dobrevska,  K. Ivanova,  G. Asseva,  P. Petrov, T. Kantardjiev, Advances in molecular surveillance of Clostridium difficile in Bulgaria. Journal of medical microbiology, 62. 2013(9): p. 1428-1434.

2. Ivanova, K., P.Petrov, G.Asseva, E. Dobreva, I. Ivanov, R. Vatcheva, M. Marina, T. Kantardjiev,E. Kuijper, Prevalence of Clostridium difficile PCR ribotypes in Bulgaria, 2008, 2010. Cmpetes rendus de l academie Bulgare des sciences, 64. 2011(7): p. 1051-1058.

3. Indra, A., S. Huhulescu, M. Schneeweis, P. Hasenberger, S. Kernbichler, A. Fiedler, G. Wewalka, F. Allerberger, EJ. Kuijper EJ, Characterization of Clostridium difficile isolates using capillary gel electrophoresis-based PCR ribotyping. J Med. Microbiol., 57. 2008(11): p. 1377-1382.

4. Kuijper EJ, B Coignard, J Brazier, C Suetens, D Drudy, C Wiuff, H Pituch, P Reichert, F Schneider, AF Widmer, KE Olsen, F Allerberger, DW Notermans, F Barbut, M Delmée, M Wilcox, A Pearson, BC Patel, DJ Brown, R Frei, T Åkerlund, IR Poxton, P Tüll, Update of Clostridium difficile-associated disease due to PCR ribotype 027 in Europe. Euro surveillance: bulletin europeen sur les maladies transmissibles European communicable disease bulletin, 12. 2007(6): p. E1-2.

5.  Pépin,J., L. Valiquette, M. Alary, P. Villemure, A. Pelletier, K. Forget, K. Pépin, D. Chouinard. Clostridium difficile-associated diarrhea in a region of Quebec from 1991 tо 2003: a changing pattern of disease severity. Can Med Assoc, 2004, p.466–472

6. Wilcox, M., Clostridium difficile ribotyping network for England and Northern Ireland 2008/09 report. London: Health Protection Agency. 2009.

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярното тестване като диагностичен метод намалява времето за откриване на M.tuberculosis complex при съмнение за туберкулоза

В неотдавна публикуваната в JAMA Intern Med. статия на Lelia H. Chaisson, David Duong, Adithya Cattamanchi, et al.: „Association of Rapid Molecular Testing With Duration of Respiratory Isolation for Patients With Possible Tuberculosis in a US Hospital” бяха представени първите публикувани данни за реалния ефект от използването на молекулярните тестове за откриване на M. tuberculosis complex при пациенти със съмнение за активна туберкулоза (ТВ).

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Взрив от холера в Алжир

На 23 Август 2018г. Министерството на здравеопазването на Алжир съобщава за първия за последните 20 години взрив от холера в северната част на страната.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярно - генетична диагностика на коклюш и паракоклюш

През последните години в световен мащаб се наблюдава увеличаване на случаите на коклюш. Тежки и фатални случаи на заболяването се наблюдават при новородени и кърмачета, особено под 3-месечна възраст. Клиничните симптоми при инфекция с коклюш (причинител Bordetella pertussis) са пароксизмален (пристъпен) характер на кашлицата, инспираторен реприз, повръщане непосредствено след кашличния пристъп, повишаване честотата на кашличните пристъпи през нощта.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Второ европейско превалентно проучване на инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в  болници за активно лечение

През 2016-2017г. Европейският център по превенция и контрол на заболяванията (ECDC) организира “Второ превалентно проучване за инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в европейските болници за активно лечение (PPSII)”.

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Необичайно висок брой на инфекции с вируса на Западния Нил в Европа през тази година

През 2018г., към 31 август, са регистрирани 975 потвърдени и вероятни автохтонни случая на ЗНТ на територията на Европа, това е 3.4-кратно завишение спрямо броя случаи през миналия сезон.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.