АНТИБИОТИЦИ

Нов вид карбапенемаза от клас А

Резистентността към карбапенеми сред представителите на Enterobacteriaceae е свързана предимно с продукция ензими, инактивиращи тази група β-лактамни антибиотици.

 

Най-често идентифицираните карбапенемази при Enterobacter cloacae се отнасят към следните класове карбапенемази от класификационната систма на Амблер: клас А (KPC, NMC-A/IMI), клас В (VIM, IMP и NDM) и клас D (OXA-48). Новa карбапенемаза от клас А, е била открита при  Enterobacter cloacae от Нордман и колекетив след прилагането на Carba NP II теста за идентифициране и определяне на типа  карбапенемазна активност. Пречистването на ензима е извършено чрез йонно-обменна хроматография, а  неговите кинетични параметри са  били  установени чрез UV спектрофотометрия.   Карбапенемаза продуциращият изолат E.cloacae е бил изолиран от ректална проба на пациент хоспитализиран във Франция, без история на пътувне в други страни. Изолатаът е показал резистентност към пеницилини, цефалоспорини от I и II генерация, азтреонам и карабапенеми, но е запазаил чувствителността си към III генерационните цефалоспорини. Също така е бил чувствителен на всички останали групи антибиотици, с изключение на рифампин. Carba NP II е основният фенотипен метод спомогнал за детекцията на новият тип карбапенемаза от клас А при E.cloacae.

Генетичните елементи, в които е локализиран, кодиращият β-лактамазата ген са били охаректеризирани чрез клониране и ДНК секвениране. Чрез тези методи е бил  идентифициран генът, определящ продукцията на новият тип карбапенемаза от Клас А- FRI-1, която показва  51-55% идентичност  в аминокиселинната последователност с другите ензими с карбапенемазна активност от този клас. Генът blaFRI-1 е бил локализиран на нетипабилен, трасферуем и не-конюгативен плазмид с големина от ~ 250 kb, за  който се е оказало, че не е носител други гени за резистентност. Ген, за който се предполага, че кодира регулатор от семейството на LysR, е бил идентифициран в 5’ края на гена  blaFRI-1, като същият регулаторен ген е установен преди гените определящи продукцията на  NmcA и  Sme. Пречистеният ензим FRI-1 хидролизира в значителна степен пеницилини, азтреонам и карбапенеми, но не показва активност към III генерационните цефалоспорини.  Било е установено, че за  инхибирането на FRI-1 карбапенемазта са необходими близо10 пъти по- високи концентрации клавуланова киселина и тазобактам от тези необходими за инхибиране на KPC, IMI и  SME.

Новата плазмидно-кодирана карбапенемаза от клас А засега може да бъде установена фенотипно единствено чрез  Carba NP тесът, който се извършва и в НРЛ-КМАР.

http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?mID=3529&sKey=205f0f77-a582-4cdf-aac9-10a6a075a735&cKey=96fe9a9a-e7be-49b5-97da-0c5c20a8e8d3&mKey=5d6b1802-e453-486b-bcbb-b11d1182d8bb

 

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярното тестване като диагностичен метод намалява времето за откриване на M.tuberculosis complex при съмнение за туберкулоза

В неотдавна публикуваната в JAMA Intern Med. статия на Lelia H. Chaisson, David Duong, Adithya Cattamanchi, et al.: „Association of Rapid Molecular Testing With Duration of Respiratory Isolation for Patients With Possible Tuberculosis in a US Hospital” бяха представени първите публикувани данни за реалния ефект от използването на молекулярните тестове за откриване на M. tuberculosis complex при пациенти със съмнение за активна туберкулоза (ТВ).

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Взрив от холера в Алжир

На 23 Август 2018г. Министерството на здравеопазването на Алжир съобщава за първия за последните 20 години взрив от холера в северната част на страната.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярно - генетична диагностика на коклюш и паракоклюш

През последните години в световен мащаб се наблюдава увеличаване на случаите на коклюш. Тежки и фатални случаи на заболяването се наблюдават при новородени и кърмачета, особено под 3-месечна възраст. Клиничните симптоми при инфекция с коклюш (причинител Bordetella pertussis) са пароксизмален (пристъпен) характер на кашлицата, инспираторен реприз, повръщане непосредствено след кашличния пристъп, повишаване честотата на кашличните пристъпи през нощта.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Второ европейско превалентно проучване на инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в  болници за активно лечение

През 2016-2017г. Европейският център по превенция и контрол на заболяванията (ECDC) организира “Второ превалентно проучване за инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в европейските болници за активно лечение (PPSII)”.

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Необичайно висок брой на инфекции с вируса на Западния Нил в Европа през тази година

През 2018г., към 31 август, са регистрирани 975 потвърдени и вероятни автохтонни случая на ЗНТ на територията на Европа, това е 3.4-кратно завишение спрямо броя случаи през миналия сезон.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.