АНТИБИОТИЦИ

Нов вид карбапенемаза от клас А

Резистентността към карбапенеми сред представителите на Enterobacteriaceae е свързана предимно с продукция ензими, инактивиращи тази група β-лактамни антибиотици.

 

Най-често идентифицираните карбапенемази при Enterobacter cloacae се отнасят към следните класове карбапенемази от класификационната систма на Амблер: клас А (KPC, NMC-A/IMI), клас В (VIM, IMP и NDM) и клас D (OXA-48). Новa карбапенемаза от клас А, е била открита при  Enterobacter cloacae от Нордман и колекетив след прилагането на Carba NP II теста за идентифициране и определяне на типа  карбапенемазна активност. Пречистването на ензима е извършено чрез йонно-обменна хроматография, а  неговите кинетични параметри са  били  установени чрез UV спектрофотометрия.   Карбапенемаза продуциращият изолат E.cloacae е бил изолиран от ректална проба на пациент хоспитализиран във Франция, без история на пътувне в други страни. Изолатаът е показал резистентност към пеницилини, цефалоспорини от I и II генерация, азтреонам и карабапенеми, но е запазаил чувствителността си към III генерационните цефалоспорини. Също така е бил чувствителен на всички останали групи антибиотици, с изключение на рифампин. Carba NP II е основният фенотипен метод спомогнал за детекцията на новият тип карбапенемаза от клас А при E.cloacae.

Генетичните елементи, в които е локализиран, кодиращият β-лактамазата ген са били охаректеризирани чрез клониране и ДНК секвениране. Чрез тези методи е бил  идентифициран генът, определящ продукцията на новият тип карбапенемаза от Клас А- FRI-1, която показва  51-55% идентичност  в аминокиселинната последователност с другите ензими с карбапенемазна активност от този клас. Генът blaFRI-1 е бил локализиран на нетипабилен, трасферуем и не-конюгативен плазмид с големина от ~ 250 kb, за  който се е оказало, че не е носител други гени за резистентност. Ген, за който се предполага, че кодира регулатор от семейството на LysR, е бил идентифициран в 5’ края на гена  blaFRI-1, като същият регулаторен ген е установен преди гените определящи продукцията на  NmcA и  Sme. Пречистеният ензим FRI-1 хидролизира в значителна степен пеницилини, азтреонам и карбапенеми, но не показва активност към III генерационните цефалоспорини.  Било е установено, че за  инхибирането на FRI-1 карбапенемазта са необходими близо10 пъти по- високи концентрации клавуланова киселина и тазобактам от тези необходими за инхибиране на KPC, IMI и  SME.

Новата плазмидно-кодирана карбапенемаза от клас А засега може да бъде установена фенотипно единствено чрез  Carba NP тесът, който се извършва и в НРЛ-КМАР.

http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?mID=3529&sKey=205f0f77-a582-4cdf-aac9-10a6a075a735&cKey=96fe9a9a-e7be-49b5-97da-0c5c20a8e8d3&mKey=5d6b1802-e453-486b-bcbb-b11d1182d8bb

 

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...
 •  

  ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ

  Случаи на Коремен тиф в къмпинг в Германия

  На 04.10.16 специалисти от Роберт Кох Институт съобщиха в мрежата ECDC за надзор на инфекциите, предавани с храни и води, за два случая на коремен тиф.

  Прочети още...
 •  

  ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

  Новости в диагностиката на Лаймската борелиоза

  Както е известно, диагностиката на Лаймската борелиоза се базира на клинични симптоми и серологични данни, и се извършва чрез двустепенния протокол – ELISA и Имуноблот.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Първи случай на вероятно предаване на Легионерска болест от човек на човек

Вече 40 години след описването на Легионерската болест (ЛБ) се проучват случаи и епидемични взривове от заболяването. Всички данни до момента сочеха, че заболяването не се предава от човек на човек.

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Бруцелозата отново появаща се инфекция в България

Бруцелозата е новопоявила (re-emerging) се инфекция в Р. България.
През 2006г са доказани първите автохтонни заболявания при хора след десетилетия на видимо отсъствие на заболяването.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

ДИФТЕРИЯ

Когато чужденец желае да придобие българско гражданство, то тогава той трябва да подаде необходимите документи според чл. 13 и чл. 14 от Закона за българското гражданство.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Първи данни от молекулярно проучване на клинични изолати clostridium difficile риботип 027 от болница в гр.София

Представен материал на 14-ти Национален конгрес по Клинична микробиология и инфектология на Българската асоциация на микробиолозите в България (БАМ)
12-14 Май, 2016г., парк хотел Москва, гр.София

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Вирус NIPAH

Заболяването Нипа е нововъзникваща зооноза, която предизвиква тежки инфекции, както по хората, така и по животните. Предизвиква се от вирус Нипа (NiV) - парамиксовирус с резервоар прилепи от род Pteropus.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.