Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм – председател на БАМ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

 

 

ПУБЛИКАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1.  Кантарджиев, Т. Системни микози при пациенти с имунен дефицит. Инфектология, 2006, XLIII, сп. изд., 3-7


2.  Петров, М., Велинов, Ц., Кантарджиев, Т., Хаджиева, Н. Анализ на данните за етиологичната структура на сепсисите и антибиотичната резистентност на най-честите изолати от хемокултури в България: BulSTAR 1997-2005. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 11-15.


3.  Нашев, Д., Бизева, Л., Тошкова, К., Маркова, Б., Кантарджиев, Т. Клонална характеристика на метицилин-резистентни Staphylococcus aureus, изолирани в България през 2005-2007 г. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 26-28.


4.  Кантарджиев, Т., Ангелов, П., Левтерова, В., Панайотов, С., Бранкова, Н. Молекулярни методи за епидемиологично типизиране на патогенни гъбички. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 29-31.


5.  Кантарджиев, Т., Иванова, З., Кузманов, А., Боянова, Л. Клиничен случай на сиситемна трихоспороноза – серологично доказване и диагностика. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 32-34.


6.  Иванов, И., Кантарджиев, Т., Падешки, П., Ненова, Р., Панайотов, С., Левтерова, В. Мултилокусен анализ на тандемни ДНК повтори за генотипизиране на Francisella tularensis и приложението му при клинични материали. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 66-67.


7.  Панайотов, С., Бранкова, Н., Левтерова, В., Томан, Р., Кантарджиев, Т. Разработване на градиентен PCR метод за едновременно диагностициране на причинители на коклюш и атипични пневмонии. Съвременни методи в молекулярната диагностика. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 103-105


8.  Велинов, Ц., М. Петров, А. Бъчварова, Т. Кантарджиев. Етиологична структура и резистентност на най-честите причинители на инфекции в България – BULSTAR 2004. Инфектология, 2006, XLIII, сп. изд., 8-11.


9.  Кантарджиев, Т., Р. Ненова, Б. Попов. Антраксът в България – лабораторна диагностика на случаи сред хора през последните пет години (2000-2004). Инфектология, 2006, XLIII, 2: 24-26.


10.  Кантарджиев, Т., М. Петров, Ц. Велинов, А. Бъчварова, Н. Хаджиева. Етиологична структура на уроинфекците и лекарствената резистентност на най-честите уропатогени в България - Булстар 1998-2003 г. Инфектология, 2005, ½, 37-42.


11.  Асева, Г., П. Петров, П. Падешки, К. Иванчева, Й. Данчева, Б. Кайрякова, Т. Кантарджиев. Продуценти на ESBLs сред най-честите за България серовари салмонели-причинители на инфекции при хората Инфектология, 2005, 4, 13-17.


12.  Гергова, Р., И. Митов, Т. Кантарджиев. Схема за морфологична и биохимична идентификация на Moraxella catarrhalis. Инфектология, 2005, 3, 25-31.


13.  Панайотов, С., Д. Пейчев, В. Левтерова, Т. Кантарджиев, И. Иванов, Н. Бранкова. PCR-метод за лабораторна диагностика на Bordetella pertussis Инфектология, 2004, 4, 22-26.


14.  Гладнишка, Т., И. Христова, Т. Кантарджиев. Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophila и Francisella tularensis в диви гризачи Инфектология, 2004, 4, 29-32.


15.  Иванова, Д., М. Петров, Ц. Велинов, А. Бъчварова, Т. Кантарджиев, Н. Хаджиева. Сравнителен анализ на антибиотичната резистентност през 2000 г. от две независими надзорни проучвания. Инфектология, 2003, 1, 15-18.


16.  Митова, А., Т. Кантарджиев, А. Кузманов , К. Рускова, Ю. Масларова. Модифициран дисково-дифузионен метод за определяне чувствителността на Candida species към флуконазол.Инфектология, 2003, 2, 12-14.


17.  Георгиева, Е., С. Панайотов, В. Левтерова, Т. Кантарджиев. РСR метод за етиологична диагноза на полово предавана хламидиаза. Инфектология, 2003, 4, 19-22.


18.  Иванова, Д., М. Петров, Н. Хаджиева, Т. Кантарджиев, Ц. Велинов, А. Бъчварова. Анализ на данните от националната програма за сървейланс на . Staphylococcus aureus антибиотичната резистентност в България за 2000 г. Инфектология, 2003, 4, 25-29.


19.  Кантарджиев, Т., Г. Асева, В. Богатинов, М. Богатинова, А. Бъчварова, Ц. Велинов, Е. Георгиева, А. Дечева, К. Иванова, А. Кузманов, В. Левтерова, М. Марина, Д. Нашев, Р. Ненова, П. Падешки, С. Панайотов, П. Петров, Б. Попов, В. Ставракиева, Е. Тасева, И. Томова, К. Тошкова, И. Христова. Новости в микробиологичната диагностика на важни заболявания. Инфектология, 2002, 1, 21-28.


20.  Гергова, Р., И. Митов, Т. Кантарджиев. Селективна среда за изолиране на Moraxella (Branhamella) Catarrhalis и Haemophilus spp. в клинични материали от респираторен тракт. Инфектология, 2002, 2, 34-37.


21.  Петров, П., Е. Пенков, Т. Кантарджиев, М. Тодорова, П. Падешки, Г. Асева, И. Томова. Диариен синдром. Етиология и диагностика. Инфектология, 2002, 3, 36-39.


22.  Кантарджиев, Т., Р. Вачева, С. Панайотов, А. Бъчварова, Ц. Велинов, В. Левтерова. Сравнително пручване на полимеразно-верижна реакция и конвенционални микробиологични методи за доказване на метицилин-резистентни стафилококи сред клинични изолати. Инфектология, 2002, 4, 16-18.


23.  Христова, И., С. Панайотов, В. Лефтерова, Е. Тасева, Т. Кантарджиев. Доказване чрез PCR на коинфекция с Borrelia Burgdorferi S. L. и причинителя на човешката гранулоцитна ерлихиоза в кърлежи Ixodes ricinus. Инфектология, 2001, 2, 21-25.


24.  Кантарджиев, Т., А. Кузманов, Ц. Велинов, Е. Христозова. Биохимична идентификация на редки микотични щамове и определяне на тяхната чувствителност към антимикотични агенти. Инфектология, 2000, 4, 20-23.


25.  Кантарджиев, Т., А. Кузманов, Ц. Велинов, Е. Христозова. Доказване на антигени в телесните течности при диагностика на системните микози чрез латекс аглутинация. Инфектология, 2000, 4, 23-26.


26.  Гергова, Р., Т. Кантарджиев. Сравнително проучване на два бързи теста за идентификация на Moraxella (Branhamella) catarrhalis. Инфектология, 2000, 1, 18-21.


27.  Кантарджиев, Т., А. Бъчварова, Ц. Велинов, А. Кузманов. Въвеждане на външен контрол за качеството на микробиологичните изследвания в България. Инфектология, 2000, 1, 27-32.


28.    Кантарджиев, Т., А. Кузманов, Ц. Велинов. Сравнение на хранителни среди като възможност за микроскопска видова идентификация на дрожди от род Кандида. Инфектология, 2000, 2, 18-21.


29.    Асева, Г., Т. Кантарджиев. Домашният лекар срещу инфекциите, предаващи се по полов път. GP News, 2000, 7, 21-22.


30.    Асева, Г., Т. Кантарджиев. Антибиотиците в практиката на общопрактикуващия лекар. Бъбречни и белодробни инфекции. GP News, 2000, 2, 17.


31.    Асева, Г., Т. Кантарджиев. Семейният лекар в борба с инфекциите, предаващи се по полов път. GP News, 2000, 6, 21.


32.    Кантарджиев, Т., А. Кузманов, Р. Байкушев, Ц. Велинов. Сравнителни проучвания на латекс-аглутинационния тест на Sanofi Diagnostics Pasteur при болни със системна и мукокутанна кандидоза. Инфектология, 1999, 1, 28-31.


33.    Събчева, С., Д. Тодоров, Е. Райчева, Т. Кантарджиев, В. Борисова. Фенотипно определяне и разпространетие бета- лактамазите в клинични изолати от сем. Enterobacteriaceae. Инфектология, 1998, 4, 17-21.


34.    Кантарджиев, Т. Микози - диагностика и клинични форми. Болнична лекарствена политика, 1998, 56-94.


35.    Поромански, И., Г. Фичев, Т. Кантарджиев. Системна кандидоза при болни, оперирани по повод инфектирано диабетно ходило. Спешна Медицина, 1998, 4, 12-14.


36.    Велинов, Ц., Т. Кантарджиев, Р. Ненова, Р. Бошнаков, А. Гинцбург. Полимеразно верижна реакция за доказване на токсигенност на щамове V. Cholerae серогрупа 01. Инфектология, 1997, 1, 19-22.


37.    Христова, И., Т. Кантарджиев, М. Николова, В. Тенева, Н. Модева. Късен протезен ендокардит на аортната клапа, причинен от Listeria monocytogenes. Инфектология, 1996, 1, 34-36.


38.    Христова, И., Хр. Манев, Т. Кантарджиев, Г. Матеев, М. Николова. Изолиране и култивиране за първи път в България на Borrelia burgdorferi от кожна биопсия на болен с еритема мигранс. Инфектология, 1996, 2, 11-13.


39.    Донова, Т., Б. Георгиев, Л. Бояджиев, Т. Кантарджиев, Н. Модева, Вл. Коларов, М. Денев, Г. Куситасев, И. Томов. Редки етиологични форми на инфекциозен ендокардит: клапен протезен ендокардит причинен от Candida rugoza. Българска кардиология, 1996, 1, 65-73.


40.    Кантарджиев, Т., Г. Матеев. Серотипизиране на щамове Candida albicans, причинители на мукокутанна кандидоза. Дерматология и венерология, 1995, 1, 13.


41.    Кантарджиев, Т., Г. Матеев, Ц. Велинов, А. Кузманов. Културелно изолиране на Питироспорум овале. Дерматология и венерология, 1993, 2.


42.    Кожухаров, Б., Т. Кантарджиев, Н. Модева. Аспергилозен ендокардит след протезиране с аортна клапа. Инфектология, 1992, 3, 43-44.


43.    Кантарджиев, Т., М. Съмналиев. Химиотерапия на системните микози. Военна медицина, 1991, 2, 54-57.


44.    Кантарджиев, Т. Системни микози при болни със СПИН. Епидемиология, микробиология и инфекциозни болести, 1990, 1, 1-6.


45.    Златков, В., Т. Кантарджиев. Проблеми на вагиналната кандидоза. III. Тенденция в съвременната антимикотична терапия. Акушерство и гинекология, 1990, 6, 54-58.


46.    Кантарджиев, Т., В. Златков. Проблеми на вагиналната кандидоза. II. Защитни механизми и роля на лабораторната диагностика. Акушерство и гинекология, 1990, 4, 71-74.


47.    Кантарджиев, Т. Имунологична диагностика на системна кандидоза, аспергилоза и криптококоза. Епидемиология, микробиология и инфекциозни болести, 1990, 3, 1-7.


48.    Матеев, Г., Т. Кантарджиев. Механизми на потенциране и подтискане на кандидни инфекции. Дерматология и венерология, 1990, 3, 1-8.


49.    Матеев, Г., Т. Кантарджиев. Флуоресцентен микроскопски метод за диагностика на кандида инфекции на орална и вагинална лигавица. Дерматология и венерология, 1994, 2-3.


50.    Златков, В., Т. Кантарджиев. Проблеми на вагиналната кандидоза. I. Източници на предразполагащи фактори на инфекцията. Акушерство и гинекология, 1989, 6, 67-70.


51.    Кантарджиев Т. Епидемиология на системните микози, причинени от патогенни гъбички. Военно медицинско дело, 1986, 6, 50-53.


    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярното тестване като диагностичен метод намалява времето за откриване на M.tuberculosis complex при съмнение за туберкулоза

В неотдавна публикуваната в JAMA Intern Med. статия на Lelia H. Chaisson, David Duong, Adithya Cattamanchi, et al.: „Association of Rapid Molecular Testing With Duration of Respiratory Isolation for Patients With Possible Tuberculosis in a US Hospital” бяха представени първите публикувани данни за реалния ефект от използването на молекулярните тестове за откриване на M. tuberculosis complex при пациенти със съмнение за активна туберкулоза (ТВ).

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Взрив от холера в Алжир

На 23 Август 2018г. Министерството на здравеопазването на Алжир съобщава за първия за последните 20 години взрив от холера в северната част на страната.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярно - генетична диагностика на коклюш и паракоклюш

През последните години в световен мащаб се наблюдава увеличаване на случаите на коклюш. Тежки и фатални случаи на заболяването се наблюдават при новородени и кърмачета, особено под 3-месечна възраст. Клиничните симптоми при инфекция с коклюш (причинител Bordetella pertussis) са пароксизмален (пристъпен) характер на кашлицата, инспираторен реприз, повръщане непосредствено след кашличния пристъп, повишаване честотата на кашличните пристъпи през нощта.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Спасете животи: почистете ръцете си, 5 Mай 2019
Чиста грижа за всички – това е във вашите ръце!
СЗО призовава всички да бъдат вдъхновени от глобалното движение, за да се постигне всеобщо здравно покритие (universal health coverage, UHC), т.е. по-добро здраве и благосъстояние на всички хора от всички възрастови групи; защита от възможни финансови рискове; достъп до основни услуги в сферата на здравеопазването; достъп до безопасни, ефективни и качествени лекарства, и ваксини.

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Необичайно висок брой на инфекции с вируса на Западния Нил в Европа през тази година

През 2018г., към 31 август, са регистрирани 975 потвърдени и вероятни автохтонни случая на ЗНТ на територията на Европа, това е 3.4-кратно завишение спрямо броя случаи през миналия сезон.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.