Периоперативна антибиотична профилактика в хирургията

Основни принципи:

Избор на антимикробни средства: Антибиотиците за периоперативна профилактика трябва да бъдат активни срещу микроорганизмите, най-често контаминиращи хирургичните рани при различните видове процедури, да бъдат с минимални нежелани реакции, да имат приемлива цена, да се прилагат в подходяща доза и време, осигуряващи адекватна концентрация по време на потенциалната контаминация и да се прилагат възможно най-кратко за ограничаване вероятността за развитие на антибиотична резистентност.

Препоръчваната практика в момента е да се използват клинично ефективните средства с възможно най-тесен антимикробен спектър. Повечето проучвания не показват по-добри резултати при профилактика с широкоспектърни антибиотици, пред тези с по-тесен спектър, като цефалоспорини I и II генерация. Широкоспектърните антибиотици следва да се използват главно за терапия с цел да се съхрани по-дълго антимикробната им активност.

Начин на прилагане: препоръчва се прилагането на еднократна доза интравенозно Повечето от публикуваните препоръки не откриват предимства на многократното пред еднократното дозиране! Някои проучвания препоръчват допълнително дозиране при сърдечно-съдови и ортопедични операции, което е отразено в Табл.1. Решението за продължаване на профилактиката с допълнителни дози след края на операцията следва да се базира на реална оценка за повишен риск от хирургична инфекция в съответното отделение или болница.

Начало на инфузията: в рамките на 60 мин. преди началото на операцията (с изключение на антибиотици с ≥ 60 мин. време на инфузия – Табл.2)

Повторно дозиране: при операции с продължителност > 3 часа, интраоперативно, дозов интервал съобразно фармакокинетиката на препарата (Табл.2)

Табл.1. Препоръчвани антибиотици и режими за периоперативна профилактика при различни хирургични процедури. В някои случаи са посочени няколко антибиотика. Изборът на антибиотик  зависи от локалната антибиотична резистентност, консумация и наличности в съответната болница. Дозите на най-често използваните антибиотици са посочени в Табл.2.

 Процедура Обичайни организми   Препоръчвана профилактика  Алтернативна профилактика Коментар 
Неврохирургични операции-
чисти, без импланти (напр. краниотомия)
 S. aureus
S. epidermidis
Cefazolin
Cefamandole
Cefuroxime
еднократна доза
 
Vancomycin
еднократна доза
 Vancomycin – само при алергия към бета-лактами, висока честота на MRS в болницата, при пациенти колонизирани с MRSA
 Неврохирургични операции - през синуси, оро/назофаринкс, отворена CNS травма

стафилококи, стрептококи, анаероби

 
 Clindamycin еднократна доза

Cefuroxime или Cefamandole + Metronidazole еднократна доза

Amoxicillin/Clav.ac.

1, 2 g

 
 Неврохирургични операции-CNS шънт хирургия S. epidermidis, S. aureus 

Cefazolin

Cefamandole 

Cefuroxime

еднократна доза

Vancomycin еднократна доза

Trimethoprim (160 mg) / Sulfamethoxazole

(800 mg)  пeриоперативно + 3 дози на 12 h

 Vancomycin само при алергия към бета-лактами, висока честота на MRS в болницата, при пациенти колонизирани с MRSA
 Сърдечно-съдова хирургия, гръдна хирургия S. epidermidis, S. aureus   

Cefazolin еднократна доза или периоперативно + на  8h за 24-48 h. 

 

Cefuroxime еднократна доза или периоперативно + на 12 h до доза 6 g

 

Cefamandole  еднократна доза или периоперативно + на 6h за 24-48 h

 

Vancomycin  с или без Gentamicin   

 

 

еднократна доза


 

Clindamycin  еднократна доза 

 

 

Vancomycin или Clindamycin-при алергия към бета-лактами 

 

 

Vancomycin-при висока честота на MRS в болницата, при пациенти колонизирани с MRSA

 

Vancomycin+Gentamicin-при пациенти с висок риск от развитие на ендокардит

 Профилактика на стафилококови хирургични раневи инфекции при  сърдечно-съдова, гръдна хирургия  S. aureus
(MSSA/MRSA)
 Mupirocin 2% интраназално вечерта преди операцията, в деня на операцията и 5 дни след нея – 2 пъти дневно   Само при пациенти с положителни носни култури  за S. aureus, особено MRSA.
 Гастродуоденална хирургия  Е. coli, Proteus, Klebsiella, стафилококи, стрептококи, орални анаероби  

Cefazolin  

Cefuroxime

 Cefamandole 

 Cefoxitin

 еднократна доза

 

Gentamicin  

+ 

Clindamycin 

еднократна доза

 Периоперативна профилактика е показана само при високорискови пациенти: кървяща язва, понижена стомашна киселинност, намален мотилитет, злокачествени процеси, обезитас.
 Хирургия на билиарен тракт  Е. coli, Гр (-) чревни бактерии, ентерококи  

Cefazolin  

 Cefamandole 

 Cefuroxime

 Cefoxitin

 еднократна доза

 

Ampicillin 1 g  

 + 

Cefazolin

еднократна доза

 

Ampicillin/sulbactam

3 g  еднократна доза

 

Ciprofloxacin еднократна доза

 

Gentamicin периоперативно + 3 дози през 8 h

 

Цефалоспорините са неактивни срещу ентерококи, но са клинично ефективни при профилактика!

 

Gentamicin, Ciprofloxacin-при алергия към бета-лактами

 

При холангит да се третира като инфекция: Piperacillin/Tazobactam 4 g на 8 h (IV)

Ampicillin/Sulbactam 3 g на 6 h (IV)

Колоректална хирургия, вкл. апендектомия при неусложнен апендицит

B. fragilis и др.анаероби Е. coli Гр (-) чревни бактерии

Cefazolin

Cefamandole 

Cefuroxime

+

 Metronidazole    

еднократна доза

 

Cefoxitin  

еднократна доза

Clindamycin   

+

Gentamicin  или Ciprofloxacin еднократна доза

 

Metronidazole  

+  

Gentamicin или Ciprofloxacin еднократна доза

Алтернативни режими -при алергия към бета-лактами
Хирургия на глава и шия

стрептококи, Грам (+) и (-) анаероби,

стафилококи

Cefazolin

Cefamandole 

Cefuroxime  

еднократна доза

Clindamycin

+  

Gentamicin  еднократна доза

Периоперативна профилактика е показана само при операции, засягащи орална и/или фарингеална лигавица.

Ортопедични операции-протезиране в ортопедията (замяна на тазобедрена, колянна става)

S epidermidis, S. aureus

Cefazolin 

Cefamandole 

 Cefuroxime  

 еднократна доза

Vancomycin еднократна доза 

 

Clindamycin еднократна доза

Vancomycin или Clindamycin-при алергия към бета-лактами

 

Vancomycin-при висока честота на MRS в болницата, при пациенти колонизирани с MRSA
Ортопедични операции -вътрешна фиксация на затворени фрактури

S. aureus

S. epidermidis

Cefazolin

еднократна доза или периоперативно + на 8 h- 3 дози

 

Cefamandole 

Cefuroxime

еднократна доза

Vancomycin еднократна доза или периоперативно + на на 12 h - 2 дози

Vancomycin – при алергия към бета-лактами, висока честота на MRS в болницата, при пациенти колонизирани с MRSA

Ортопедични интервенции при отворени фрактури

S. aureus аеробни Гр (-) бактерии,

анаероби

Ceftriaxone 1 g

 на 12 h 

Clindamycin на 8 h

 + 

 Gentamicin  на 24 h

Представлява ранна терапия, а не истинска профилактика. Продължителността на постоперативното лечение зависи от характера на инфекцията.

Гинекологична хирургия -

абдоминална и вагинална хистеректомия

Гр (-) чревни бактерии,

анаероби, ентерококи

Cefoxitin  

 Cefazolin

 Cefamandole 

 Cefuroxime

 еднократна доза

Clindamycin

 +

Gentamicin или Ciprofloxacin  еднократна доза

 

Metronidazole

+

Gentamicin или Ciprofloxacin  еднократна доза

Алтернативни режими -при алергия към бета-лактами
Цезарeво сечение

анаероби

стафилококи, стрептококи,

Гр (-) чревни бактерии

Cefazolin  

 Cefamandole 

 Cefuroxime 

еднократна доза, приложен веднага след клампиране на пъпната връв!

Metronidazole  еднократна доза, приложен веднага след клампиране на пъпната връв!

Периоперативна профилактика е показана при рискови пациенти-предевременна руптура на околопл. обвивики, започнало раждане и др. спешни случаи

 Урологични процедури -

ТУР, цистоскопия
Гр (-) чревни бактерии,
стафилококи,
ентерококи

При наличие на антибиограма – антибиотик съобразно чувствителността!

При липса на данни за антибиот. чувствителност:

 Ciprofloxacin 400 mg (IV) еднократна доза

или 500 mg (PO)

Cefuroxime еднократна доза

 

Gentamicin  еднократна доза

 Piperacillin/tazobactam 4.5 g  еднократна доза

Периоперативна профилактика при ТУР е показана само при позитивни преоперативни урокултури! Представлява ранна терапия, а не истинска профилактика.

 

След операцията се продължава с постоперативна терапия

съобразно антибиограмата!

 


Табл. 2. Препоръчителни  дози и режими на приложение на най-често използваните за периоперативна профилактика антибиотици.

Стандартна интравенозна доза

(g)

Препоръчително време на инфузията

(min)

Препоръчителен интервал на повторно дозиране (h)

Cefazolin

1-2

3-5

2-5

Cefuroxime

1, 5

3-5

3-4

Cefamandole

1

3-5

3-4

Cefoxitin

1-2

3-5

2-3

Ciprofloxacin

400 mg

60

4-10

Clindamycin

600-900 mg

10-60 (не по-бързо от 30 mg/min)

3-6

Gentamicin

1, 5 mg/kg

30-60

3-6

Metronidazole

0, 5-1

30-60

6-8

Vancomycin

1

1 g ³ 60 min

6-12

Източници:

1. Bratzler, D., Houck, P. for the Surgical infection prevention group. Antimicrobial prophylaxis for surgery: an advisory statement from National Surgical Infection Prevention Project. Am. J. Surg. 2005, 189, 395-404

2. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Arbeitskreis "Krankenhaus- & Praxishygiene”. Peroperative Antibiotikaprophylaxe. Hygiene in Klinik und Praxis, 3. Auflage, MHP-Verlag, Wiesbaden 2004, S. 139ff

3. Gilbert, D., Moellering, R., Eliopoulos, G., Sande, M. Eds. Sanford Guide to Antimicrobial Chemotherapy 34 th ed., 2004

4. Kernodle, D., Kaiser, A. Postoperative Infections and Antimicrobial Prophylaxis. In: Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 5 th Ed. Churchill Livingstone, 2000

5. Patchen Dellinger, E., Gross, P., Barrett, T., Krause, P., Martone, W., McGowan, J., Sweet, R., Wenzel, R. Quality Standards for Antimicrobial Prophylaxis in Surgical Procedures E., Clin. Infect. Dis. 1994;18:422-7

6. Naber, K., Bergman, B., Bishop, M. et al. European Association of Urology. Guidelines on urinary and male genital tract infections. 2001, ISBN 90-806179-3-8; http://www.uroweb.nl/

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.