Епидемиологичен надзор на причинени от candida или други патогенни дрожди инвазивниинфекции при претърпели операция пациенти в интензивните отделения в Eвропа

                                     Уважаеми колеги,

За мен е удоволствие да ви съобщя, че 17 страни са декларирали желанието си да участват в това изследване на Обединението на интензивните отделения на Европейската конфедерация по медицинска микология (ECMMICU) върху претърпели операция пациенти. Имената и e-mailадресите на координаторите за всяка от страните-участнички, както и по-подробна информация относно проучването са представени по-долу.

Моля, разгледайте приложения въпросник, в който се попълват клинични и лабораторни данни.

Първата среща на работната група на ICUбеше проведена в Берлин, на 22.10.2005 г., в рамките на конференцията TIMM2.

Целта на настоящето проучване е:

А) Да се задълбочи изследването на болните от инвазивна кандидоза оперирани пациенти в интензивните отделения, което да включва:

    Тип операция
    Настоящо заболяване
    Рискови фактори
    Видове Candida, причиняващи инфекция
    Системно антигъбично лечение

Б) Да се разширят познанията относно диагностиката на различните диагностични процедури и тяхната чувствителност, т.е.:

    Възможности на различните системи хемокултури и хранителни среди за откриване на кандидемия
    Времето (часове), за което посредством различните среди се установява кандидемия.
    Да бъде получена информация за това дали кръвта на пациента се взема от периферна вена или артерия, или цервиковагинален лаваж (CVL) или катетър, както и тяхното значение за диагностиката на кандидемия.
    Възможности на различни системи хемокултури и среди за установяване на кандидоза, паралелно с бактериална септицемия
    Възможност на различните хемокултури и хранителни среди, да различават отделните видове Candida
    Да се получи повече информация за наличието на инвазивна кандидоза, при наличие на отрицателни хемокултури за Candidaspp. Например: при кои пациенти е налице положителна култура в резултат на абдоминален абсцес, но хемокултурата е отрицателна?

В) По възможност, точно да се определятпациентите, при които системната антимикотична терапия се е оказала успешна.

ЦЕЛТА на проучването се състои в анализиране на данните от 75 пациенти с инвазивна кандидоза (позитивирани хемокултури и/или позитивни култури от нормално стерилни части на тялото) или всички пациенти с положителни резултати през последните 2 години.

Мнения и коментари

1. Много важно е мястото, от което се взема кръвта на пациента. Затова е необходимо да бъде отговорено на въпросите, засягащи този проблем.

2. Законите за защита на личните данни се различават в отделните държави. Ето защо кодовете на пациентите ще бъдат различни за отделните държави, като ще се изготвят поотделно. Ще бъде въведена единна кодова система за събиране на данните от всяка държава, като системата ще включва код на държавата, година и идентификационен номер на пробата, но не и инициали на пациента, или пък цифри от неговото ЕГН.

Например: Sweden-2006-no 39.

3. Работна група на ECMMот координатори за всяка страна-участничка.

ФОРМУЛЯР

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.