На 1 и 2 декември 2023 г. в Хотел Експо София, ще се проведе 7-ма Национална научна конференция по НІV и коинфекции - 40 години от откриването на HIV. Организатори са Националният център по заразни и паразитни болести и Българската Асоциация на Микробиолозите.
BulSTAR 2022
На страницата Българската Асоциация на Микробиолозите, са достъпни таблиците за годишните отчети, касаещи антибиотичната резистентност и етиологичната структура на инфекциите в България.

Българската асоциация на микробиолозите организира обучителна програма на тема „Антимикробна химиотерапия и рационална употреба на антибиотиците”, спонсорирана от ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви предоставим актуализираните за 2022 година документи на EUCAST на български език.

20-ят Юбилеен конгрес на Българската асоциация по клинична микробиология в МУ-Пловдив

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Детекция на серумен дизахарид при инвазивна инфекция с гъбички от род Candida

Инвазивната кандидоза е свързана с висока заболеваемост и смъртност, въпреки прилагането на противогъбична терапия, особено в отделенията за интензивно лечение. Това се дължи на трудностите при диагностицирането на тези инфекции, което трябва да стане максимално бързо.

Прочети още...

Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм – председател на БАМ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

 

 

ПУБЛИКАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1.  Кантарджиев, Т. Системни микози при пациенти с имунен дефицит. Инфектология, 2006, XLIII, сп. изд., 3-7


2.  Петров, М., Велинов, Ц., Кантарджиев, Т., Хаджиева, Н. Анализ на данните за етиологичната структура на сепсисите и антибиотичната резистентност на най-честите изолати от хемокултури в България: BulSTAR 1997-2005. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 11-15.


3.  Нашев, Д., Бизева, Л., Тошкова, К., Маркова, Б., Кантарджиев, Т. Клонална характеристика на метицилин-резистентни Staphylococcus aureus, изолирани в България през 2005-2007 г. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 26-28.


4.  Кантарджиев, Т., Ангелов, П., Левтерова, В., Панайотов, С., Бранкова, Н. Молекулярни методи за епидемиологично типизиране на патогенни гъбички. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 29-31.


5.  Кантарджиев, Т., Иванова, З., Кузманов, А., Боянова, Л. Клиничен случай на сиситемна трихоспороноза – серологично доказване и диагностика. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 32-34.


6.  Иванов, И., Кантарджиев, Т., Падешки, П., Ненова, Р., Панайотов, С., Левтерова, В. Мултилокусен анализ на тандемни ДНК повтори за генотипизиране на Francisella tularensis и приложението му при клинични материали. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 66-67.


7.  Панайотов, С., Бранкова, Н., Левтерова, В., Томан, Р., Кантарджиев, Т. Разработване на градиентен PCR метод за едновременно диагностициране на причинители на коклюш и атипични пневмонии. Съвременни методи в молекулярната диагностика. Инфектология, 2007, XLIV, Suppl. 1, 103-105


8.  Велинов, Ц., М. Петров, А. Бъчварова, Т. Кантарджиев. Етиологична структура и резистентност на най-честите причинители на инфекции в България – BULSTAR 2004. Инфектология, 2006, XLIII, сп. изд., 8-11.


9.  Кантарджиев, Т., Р. Ненова, Б. Попов. Антраксът в България – лабораторна диагностика на случаи сред хора през последните пет години (2000-2004). Инфектология, 2006, XLIII, 2: 24-26.


10.  Кантарджиев, Т., М. Петров, Ц. Велинов, А. Бъчварова, Н. Хаджиева. Етиологична структура на уроинфекците и лекарствената резистентност на най-честите уропатогени в България - Булстар 1998-2003 г. Инфектология, 2005, ½, 37-42.


11.  Асева, Г., П. Петров, П. Падешки, К. Иванчева, Й. Данчева, Б. Кайрякова, Т. Кантарджиев. Продуценти на ESBLs сред най-честите за България серовари салмонели-причинители на инфекции при хората Инфектология, 2005, 4, 13-17.


12.  Гергова, Р., И. Митов, Т. Кантарджиев. Схема за морфологична и биохимична идентификация на Moraxella catarrhalis. Инфектология, 2005, 3, 25-31.


13.  Панайотов, С., Д. Пейчев, В. Левтерова, Т. Кантарджиев, И. Иванов, Н. Бранкова. PCR-метод за лабораторна диагностика на Bordetella pertussis Инфектология, 2004, 4, 22-26.


14.  Гладнишка, Т., И. Христова, Т. Кантарджиев. Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophila и Francisella tularensis в диви гризачи Инфектология, 2004, 4, 29-32.


15.  Иванова, Д., М. Петров, Ц. Велинов, А. Бъчварова, Т. Кантарджиев, Н. Хаджиева. Сравнителен анализ на антибиотичната резистентност през 2000 г. от две независими надзорни проучвания. Инфектология, 2003, 1, 15-18.


16.  Митова, А., Т. Кантарджиев, А. Кузманов , К. Рускова, Ю. Масларова. Модифициран дисково-дифузионен метод за определяне чувствителността на Candida species към флуконазол.Инфектология, 2003, 2, 12-14.


17.  Георгиева, Е., С. Панайотов, В. Левтерова, Т. Кантарджиев. РСR метод за етиологична диагноза на полово предавана хламидиаза. Инфектология, 2003, 4, 19-22.


18.  Иванова, Д., М. Петров, Н. Хаджиева, Т. Кантарджиев, Ц. Велинов, А. Бъчварова. Анализ на данните от националната програма за сървейланс на . Staphylococcus aureus антибиотичната резистентност в България за 2000 г. Инфектология, 2003, 4, 25-29.


19.  Кантарджиев, Т., Г. Асева, В. Богатинов, М. Богатинова, А. Бъчварова, Ц. Велинов, Е. Георгиева, А. Дечева, К. Иванова, А. Кузманов, В. Левтерова, М. Марина, Д. Нашев, Р. Ненова, П. Падешки, С. Панайотов, П. Петров, Б. Попов, В. Ставракиева, Е. Тасева, И. Томова, К. Тошкова, И. Христова. Новости в микробиологичната диагностика на важни заболявания. Инфектология, 2002, 1, 21-28.


20.  Гергова, Р., И. Митов, Т. Кантарджиев. Селективна среда за изолиране на Moraxella (Branhamella) Catarrhalis и Haemophilus spp. в клинични материали от респираторен тракт. Инфектология, 2002, 2, 34-37.


21.  Петров, П., Е. Пенков, Т. Кантарджиев, М. Тодорова, П. Падешки, Г. Асева, И. Томова. Диариен синдром. Етиология и диагностика. Инфектология, 2002, 3, 36-39.


22.  Кантарджиев, Т., Р. Вачева, С. Панайотов, А. Бъчварова, Ц. Велинов, В. Левтерова. Сравнително пручване на полимеразно-верижна реакция и конвенционални микробиологични методи за доказване на метицилин-резистентни стафилококи сред клинични изолати. Инфектология, 2002, 4, 16-18.


23.  Христова, И., С. Панайотов, В. Лефтерова, Е. Тасева, Т. Кантарджиев. Доказване чрез PCR на коинфекция с Borrelia Burgdorferi S. L. и причинителя на човешката гранулоцитна ерлихиоза в кърлежи Ixodes ricinus. Инфектология, 2001, 2, 21-25.


24.  Кантарджиев, Т., А. Кузманов, Ц. Велинов, Е. Христозова. Биохимична идентификация на редки микотични щамове и определяне на тяхната чувствителност към антимикотични агенти. Инфектология, 2000, 4, 20-23.


25.  Кантарджиев, Т., А. Кузманов, Ц. Велинов, Е. Христозова. Доказване на антигени в телесните течности при диагностика на системните микози чрез латекс аглутинация. Инфектология, 2000, 4, 23-26.


26.  Гергова, Р., Т. Кантарджиев. Сравнително проучване на два бързи теста за идентификация на Moraxella (Branhamella) catarrhalis. Инфектология, 2000, 1, 18-21.


27.  Кантарджиев, Т., А. Бъчварова, Ц. Велинов, А. Кузманов. Въвеждане на външен контрол за качеството на микробиологичните изследвания в България. Инфектология, 2000, 1, 27-32.


28.    Кантарджиев, Т., А. Кузманов, Ц. Велинов. Сравнение на хранителни среди като възможност за микроскопска видова идентификация на дрожди от род Кандида. Инфектология, 2000, 2, 18-21.


29.    Асева, Г., Т. Кантарджиев. Домашният лекар срещу инфекциите, предаващи се по полов път. GP News, 2000, 7, 21-22.


30.    Асева, Г., Т. Кантарджиев. Антибиотиците в практиката на общопрактикуващия лекар. Бъбречни и белодробни инфекции. GP News, 2000, 2, 17.


31.    Асева, Г., Т. Кантарджиев. Семейният лекар в борба с инфекциите, предаващи се по полов път. GP News, 2000, 6, 21.


32.    Кантарджиев, Т., А. Кузманов, Р. Байкушев, Ц. Велинов. Сравнителни проучвания на латекс-аглутинационния тест на Sanofi Diagnostics Pasteur при болни със системна и мукокутанна кандидоза. Инфектология, 1999, 1, 28-31.


33.    Събчева, С., Д. Тодоров, Е. Райчева, Т. Кантарджиев, В. Борисова. Фенотипно определяне и разпространетие бета- лактамазите в клинични изолати от сем. Enterobacteriaceae. Инфектология, 1998, 4, 17-21.


34.    Кантарджиев, Т. Микози - диагностика и клинични форми. Болнична лекарствена политика, 1998, 56-94.


35.    Поромански, И., Г. Фичев, Т. Кантарджиев. Системна кандидоза при болни, оперирани по повод инфектирано диабетно ходило. Спешна Медицина, 1998, 4, 12-14.


36.    Велинов, Ц., Т. Кантарджиев, Р. Ненова, Р. Бошнаков, А. Гинцбург. Полимеразно верижна реакция за доказване на токсигенност на щамове V. Cholerae серогрупа 01. Инфектология, 1997, 1, 19-22.


37.    Христова, И., Т. Кантарджиев, М. Николова, В. Тенева, Н. Модева. Късен протезен ендокардит на аортната клапа, причинен от Listeria monocytogenes. Инфектология, 1996, 1, 34-36.


38.    Христова, И., Хр. Манев, Т. Кантарджиев, Г. Матеев, М. Николова. Изолиране и култивиране за първи път в България на Borrelia burgdorferi от кожна биопсия на болен с еритема мигранс. Инфектология, 1996, 2, 11-13.


39.    Донова, Т., Б. Георгиев, Л. Бояджиев, Т. Кантарджиев, Н. Модева, Вл. Коларов, М. Денев, Г. Куситасев, И. Томов. Редки етиологични форми на инфекциозен ендокардит: клапен протезен ендокардит причинен от Candida rugoza. Българска кардиология, 1996, 1, 65-73.


40.    Кантарджиев, Т., Г. Матеев. Серотипизиране на щамове Candida albicans, причинители на мукокутанна кандидоза. Дерматология и венерология, 1995, 1, 13.


41.    Кантарджиев, Т., Г. Матеев, Ц. Велинов, А. Кузманов. Културелно изолиране на Питироспорум овале. Дерматология и венерология, 1993, 2.


42.    Кожухаров, Б., Т. Кантарджиев, Н. Модева. Аспергилозен ендокардит след протезиране с аортна клапа. Инфектология, 1992, 3, 43-44.


43.    Кантарджиев, Т., М. Съмналиев. Химиотерапия на системните микози. Военна медицина, 1991, 2, 54-57.


44.    Кантарджиев, Т. Системни микози при болни със СПИН. Епидемиология, микробиология и инфекциозни болести, 1990, 1, 1-6.


45.    Златков, В., Т. Кантарджиев. Проблеми на вагиналната кандидоза. III. Тенденция в съвременната антимикотична терапия. Акушерство и гинекология, 1990, 6, 54-58.


46.    Кантарджиев, Т., В. Златков. Проблеми на вагиналната кандидоза. II. Защитни механизми и роля на лабораторната диагностика. Акушерство и гинекология, 1990, 4, 71-74.


47.    Кантарджиев, Т. Имунологична диагностика на системна кандидоза, аспергилоза и криптококоза. Епидемиология, микробиология и инфекциозни болести, 1990, 3, 1-7.


48.    Матеев, Г., Т. Кантарджиев. Механизми на потенциране и подтискане на кандидни инфекции. Дерматология и венерология, 1990, 3, 1-8.


49.    Матеев, Г., Т. Кантарджиев. Флуоресцентен микроскопски метод за диагностика на кандида инфекции на орална и вагинална лигавица. Дерматология и венерология, 1994, 2-3.


50.    Златков, В., Т. Кантарджиев. Проблеми на вагиналната кандидоза. I. Източници на предразполагащи фактори на инфекцията. Акушерство и гинекология, 1989, 6, 67-70.


51.    Кантарджиев Т. Епидемиология на системните микози, причинени от патогенни гъбички. Военно медицинско дело, 1986, 6, 50-53.


    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Актуализарана дефиниция за XDR-TB (extensively drug-resistant tuberculosis)

  НРЛ ТВ e единствената лабораторна структура за потвърждение на всички резистентни форми на туберкулоза в България, като резултатите се съобщават ежемесечно в Министерството на здравеопазването, а от там в системата TESSy.

  Прочети още...
 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...
 •  

  ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ

  Oгнище на инфекции със Salmonella Virchow в няколко държави, свързано с консумацията на месни продукти, съдържащи пилешко месо

  Между 15 март и 6 юли 2021 г. са докладвани 348 потвърдени случаи на S. Braenderup в 12 държави от Европейския съюз/Европейското икономическо пространство...

  Прочети още...
 •  

  ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

  Нови перспективи за ваксинопрофилактика на Лаймската болест

  Към настоящия момент ваксина срещу причинителя на Лаймска болест не е достъпна. През 2002 г. ваксината беше изтеглена от производителя, поради съмнение че OspA, един от важните имунодоминантни повърхностни белтъци на мембраната на B. burgdorferi...

  Прочети още...

 

ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ

Антибиотична резистентност при гонорея и генитална микоплазмена инфекция

Бактериалните сексуално предавани инфекции (СПИ) продължават да бъдат проблем за общественото здраве в световен мащаб. Световната здравна организация (СЗО) изчислява над 357 милиона нови случая глобално на четирите лечими невирусни СПИ...

Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Респираторни инфекции, причинени от представители на род Bordetella( коклюш и паракоклюш)

Коклюшът е ваксинопредотвратимо, остро респираторно заболяване, причинявано от грам-отрицателния бактерий Bordetella pertussis. В последните години в световен мащаб се наблюдава възраждане на тази инфекция.

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

През периода 2020-2022 година заболяемостта от особено опасни зоонози в страната остава на същото ниво както през предходния три годишен период (2017-2019).

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Дифтерия на територията на Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Великобритания

Към 26 септември 2022 г. на територията на Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Великобритания са докладвани 92 случая на дифтерия сред мигранти от седем европейски държави за 2022 г.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ - 2023

На 5 Май 2023 г. СЗО подновява ежегодната си подкрепа за страните и здравните заведения в техния неравен път към подобряване практиките за хигиена на ръцете и насърчаване към иновации в здравеопазването. Болниците по целия свят са поканени да участват в кампанията за хигиена на ръцете, за да продължат да повишават осведомеността на специалистите си за важността от тази инициатива

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Детекция на серумен дизахарид при инвазивна инфекция с гъбички от род Candida

Инвазивната кандидоза е свързана с висока заболеваемост и смъртност, въпреки прилагането на противогъбична терапия, особено в отделенията за интензивно лечение. Това се дължи на трудностите при диагностицирането на тези инфекции, което трябва да стане максимално бързо.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Вирус Alongshan

Вирус Alongshan (ALSV) е новооткрит кърлежово-преносим вирус, засечен за първи път в Китай през 2017 г., а през 2019 г. и в кърлежи Ixodes ricinus във Финландия.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.